Treść artykułu

Konferencja “(Nie)zależni? Niepełnosprawność i uzależnienia”

W dniu 24 października 2012 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, odbyła się konferencja dotycząca problemu uzależnień wśród osób niepełnosprawnych. Organizatorami konferencji byli:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy, Polski Związek Niewidomych i Europejskie Centrum Edukacyjne. Poruszane w trakcie konferencji zagadnienia to:

 1. Problem występowania uzależnień w świetle doświadczeń Polskiego Związku Niewidomych – Małgorzata Pacholec, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych, przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie m.st. Warszawy.
 2. Polski Związek Głuchych wobec problemów głuchoty i uzależnień – Danuta Stępień, sekretarz generalna Polskiego Związku Głuchych. pobierz referat
 3. Problem uzależnień wśród osób niewidomych okiem psychologa – Maria Bielecka, psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12 w Warszawie, współpracownik Polskiego Związku Niewidomych. pobierz referat
 4. W labiryncie kolejnego wykluczenia – problem uzależnienia od alkoholu osób z niepełnosprawnością intelektualną – Iwona Wojtczak-Grzesińska, psycholog, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Warszawie. pobierz prezentację
 5. Niepełnosprawność a uzależnienia – Bohdan Tadeusz Woronowicz, dr med., specjalista psychiatra, kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. pobierz prezentację
 6. Problem używania narkotyków wśród osób niepełnosprawnych na podstawie badań – Dawid Chojecki, specjalista ds. lecznictwa, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie. pobierz prezentację
 7. Specyfika programów terapii uzależnień osób niepełnosprawnych – Leszek Kapler, psychoterapeuta, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień PTP i PARPA, dyrektor Centrum Integracji Psychologicznej oraz Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Rehabilitacji Klinicznej w Warszawie. pobierz_referat
 8. Bariery i trudności w prowadzeniu psychoterapii z osobami niepełnosprawnymi – Paweł Kołakowski, psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
 9. Niepełnosprawność i uzależnienia wyzwaniem dla instytucji publicznych – prowadząca Grażyna Magnuszewska-Otulak
 10. Działania miasta stołecznego Warszawy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Irena Chmiel, zastępca dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
 11. Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii, nowe wyzwania – Józef Bednarek, profesor pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. pobierz prezentację
 12. Problem uzależnień czynnościowych wśród osób niepełnosprawnych – Anna Andrzejewska doktor pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
 13. Problem alkoholowy wśród mieszkańców DPS, możliwości wsparcia, przykład dobrych praktyk – Grzegorz Grygiel, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.pobierz prezentację
 14. Profilaktyka uzależnień w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, przykład dobrych praktyk – Magdalena Dominiak-Szymczak, pedagog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących nr 6 w Łodzi