Świadczenia emerytalno – rentowe

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Aktualizacja niniejszego materiału: 08.03.2023 r. Zasiłek pielęgnacyjny jest to odrębne świadczenie, które przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających […]

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Aktualizacja niniejszego materiału: 24.02.2023 r. Świadczenie pielęgnacyjne jest to świadczenie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które przysługuje z tytułu rezygnacji […]

DODATEK PIELĘGNACYJNY

Aktualizacja niniejszego materiału: 24.02.2023 r. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje na wniosek osoby uprawnionej do emerytury lub renty, (w szczególności renty z […]

RENTA RODZINNA

Aktualizacja niniejszego materiału: 24.02.2023 r. Renta rodzinna jest to świadczenie przyznawane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z funduszu […]

RENTA SOCJALNA

Aktualizacja niniejszego materiału: 24.02.2023 r. Prawo do renty socjalnej przysługuje: Osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej […]