Zasiłek pielęgnacyjny

Aktualizacja niniejszego materiału: 13.11.2019 r. Zasiłek pielęgnacyjny jest to odrębne świadczenie, które przysługuje: Niepełnosprawnemu dziecku. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej … Czytaj całość

Świadczenie pielęgnacyjne

Aktualizacja niniejszego materiału: 1.03.2019 r. Świadczenie pielęgnacyjne jest to świadczenie opiekuńcze, które przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej następującym osobom: Matce albo ojcu. Opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie, faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem … Czytaj całość

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Aktualizacja niniejszego materiału: 4.05.2015 r. Renta z tytułu niezdolności do pracy (renta inwalidzka) przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: Jest niezdolny do pracy. Ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (są to ustawowo określone okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do … Czytaj całość

Renta “szkolna”

Aktualizacja niniejszego materiału: 4.05.2015 r. Renta, popularnie nazywana “szkolną”, była rentą inwalidzką, która przysługiwała na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1982 nr 40, poz. 267 z późn. … Czytaj całość

Renta szkoleniowa

Aktualizacja niniejszego materiału: 4.05.2015 r. Osobie, która spełnia warunki do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, a w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie lub niezdolność do służby, przysługuje … Czytaj całość

Renta socjalna

Aktualizacja niniejszego materiału: 4.05.2015 r. Prawo do renty socjalnej przysługuje: Osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego … Czytaj całość

Renta rodzinna

Aktualizacja niniejszego materiału: 4.05.2015 r. Renta rodzinna jest to świadczenie przyznawane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Do renty rodzinnej mają uprawnienia dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione: do ukończenia 16. roku życia, … Czytaj całość

Dodatek pielęgnacyjny

Aktualizacja niniejszego materiału: 1.03.2019 r. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) albo ukończyła 75 lat życia.Od 1 marca 2019 … Czytaj całość