Świadczenia emerytalno – rentowe

Zasiłek pielęgnacyjny

Aktualizacja niniejszego materiału: 13.11.2019 r. Zasiłek pielęgnacyjny jest to odrębne świadczenie, które przysługuje: Niepełnosprawnemu dziecku. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej […]

Świadczenie pielęgnacyjne

Aktualizacja niniejszego materiału: 1.03.2019 r. Świadczenie pielęgnacyjne jest to świadczenie opiekuńcze, które przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej […]

Renta “szkolna”

Aktualizacja niniejszego materiału: 4.05.2015 r. Renta, popularnie nazywana “szkolną”, była rentą inwalidzką, która przysługiwała na podstawie ustawy z dnia 14 […]

Renta szkoleniowa

Aktualizacja niniejszego materiału: 4.05.2015 r. Osobie, która spełnia warunki do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, a w stosunku […]

Renta socjalna

Aktualizacja niniejszego materiału: 4.05.2015 r. Prawo do renty socjalnej przysługuje: Osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej […]

Renta rodzinna

Aktualizacja niniejszego materiału: 4.05.2015 r. Renta rodzinna jest to świadczenie przyznawane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z funduszu […]

Dodatek pielęgnacyjny

Aktualizacja niniejszego materiału: 1.03.2019 r. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za […]