Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Polski Związek Niewidomych, z siedzibą w Warszawie (00-216), przy ul. Konwiktorskiej 9 (dalej jako: „Związek”), właściciel serwisu internetowego https://pzn.org.pl (dalej jako „Serwis”), a jednocześnie administrator danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących osób korzystających z Serwisu.

Polityka zbierania informacji

Serwis przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do innych celów niż te, dla jakich zostały podane.

Dane osobowe

Przetwarzane przez Związek Państwa dane osobowe mogą obejmować: informacje kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu); dane dotyczące Państwa wieku czy daty urodzenia; informacje niezbędne dla celów podatkowo-księgowych, określone w obowiązującym prawie; informacje niezbędne do zapewnienia Związkowi ochrony prawnej w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami administracyjnymi, dane wrażliwe dotyczące stopnia Państwa niepełnosprawności czy przyznanej grupy inwalidzkiej, ewentualnie inne dane, które Państwo zdecydowali się przekazać Związkowi.

Źródło pozyskania danych osobowych

Związek pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub Państwa przedstawicieli, od osób trzecich, np. od stowarzyszeń, fundacji, funduszy lub innych organizacji, a także niektóre dane osobowe pozyskujemy w sposób automatycznie poprzez Serwis (np. plików cookies).

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Związek przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

 • realizacji działań statutowych Związku, tj. zrzeszanie osób niewidomych i słabowidzących, podejmowanie działań w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony zdrowia, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej i zawodowej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich oraz wspierania rodzin osób niewidomych i słabowidzących, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit. d RODO);
 • promowania działalności Związku, w tym w celu informowania o zrealizowanych przez Związek projektach, w których Państwo uczestniczyliście, poprzez m.in. publikację materiałów zdjęciowych i nagraniowych w Serwisie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych Związku (publikacje, Internet, w tym media społecznościowe) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • obsługi zgłoszeń czy zapytań, które do nas Państwo kierujecie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji projektów czy konkursów, w których Państwo uczestniczycie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizowanych przez nas projektów czy konkursów oraz udostępnianie jej do wglądu podczas kontroli ze strony podmiotów nadzorujących dany projekt, np. PFRON, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Urząd Marszałkowski (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit. c RODO);
 • rekrutacji na poszczególne stanowiska czy funkcje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
 • zatrudnienia lub nawiązania z Państwem współpracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Związku wynikających z prawa, np. Kodeksu Pracy, prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • kolportażu czasopism, biuletynów i innych wydawnictw Związku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • stosowania monitoringu wizyjnego w budynkach przy ul. Konwiktorskiej 9 oraz 7 w Warszawie, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom i współpracownikom Związku oraz ochrony naszego mienia, co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celów dla jakich zostały zebrane co do zasady okres ten wynosi 5 lat. Jeżeli przepisy prawa lub okoliczności spowodują konieczność skrócenia lub wydłużenia okresu przetwarzania, wówczas Związek udzieli Państwu informacji o wystąpieniu takiej konieczności wraz ze wskazaniem jakich danych osobowych ona dotyczy.
Wyjątkiem powyższego okresu przetwarzania stanowią dane osobowe przetwarzane w związku z:

 • przeprowadzaniem przez Związek projektów czy konkursów – przez okres 3 lat liczonych od dnia zakończenia danego przedsięwzięcia (w przypadku niektórych projektów okres przetwarzania wynosi 5 lat);
 • udzieloną przez Państwa zgodą – do czasu wycofania tejże zgody;
 • rekrutacją – niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, o ile nie udzieliliście Państwo zgody na dalsze przetwarzanie w celach rekrutacyjnych do czasu wycofania Państwa zgody;
 • obowiązkami wynikających z prawa pracy – 50 lat lub 10 lat liczonych od końca roku w jakim stosunek pracy uległ rozwiązaniu – w zależności od momentu nawiązania tegoż stosunku pracy;
 • przesłaniem przez Państwa wiadomości poprzez formularz kontaktowy – do czasu wyjaśnienia przekazanej informacji lub zapytania;
 • utrzymaniem kontaktu mailowego lub telefonicznego – do czasu wycofania zgody na jego otrzymywanie;
 • archiwizacji dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat liczonych od końca roku w jakim powstał obowiązek podatkowy po stronie Związku;
 • ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia, który wynosi 6 lat liczonych od zakończenia przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją innego celu przetwarzania albo zakończenia ostatniego z toczących się postępowań;
 • stosowaniem monitoringu – po upływie 30 dni.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • fundatorom konkretnych projektów czy konkursów (np. danemu urzędowi marszałkowskiemu, fundacji, funduszowi);
 • dostawcom usług zaopatrujących Związek w rozwiązania techniczne oraz umożliwiające prace w systemach IT i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług informatycznych, hostingowych oraz dostawcom pocztowym);
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych;
 • dostawcom usług transportowych;
 • instytucjom Państwowym, np. Urząd Skarbowy, Urząd Celny, ZUS;
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 • podwykonawcom naszych usług;
 • dostawcom usług marketingowych i reklamowych.

Prawa osób

W związku z przetwarzaniem przez Związek Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Związek przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów;
 • żądania przeniesienia danych osobowych; polegające na przesłaniu przez Związek wskazanych przez Państwa danych osobowych, innemu administratorowi danych w postaci pliku w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa; więcej informacji na ten temat mogą Państwo uzyskać pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Konieczność przekazania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji celu przetwarzania, np. wzięcia udziału w projekcie czy szkoleniu, kontaktu mailowego i telefonicznego, a także odpowiedzi na Państwa wiadomość pozostawioną w formularzu kontaktowym.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy EOG.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Związek nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych

Aby zachować najwyższy standard ochrony Państwa prywatności powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych – osobę odpowiedzialną za przestrzeganie prawa w dziedzinie ochrony danych i stosowanie środków bezpieczeństwa. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Pan Przemysław Wrzesiński.

Skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych można wysyłając wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@pzn.org.pl. Inspektor Ochrony Danych pomoże Państwu w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony Państwa Danych lub gdybyście Państwo chcieli skorzystać z przysługujących Państwu praw wynikających z RODO. Kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, proszę pamiętać o podaniu Państwa danych kontaktowych oraz preferowanej formy kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Państwa pytania i żądania.

Pliki cookies

Serwis zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane cyfrowe, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one powszechnie stosowane w celu zapewnienia lepszego lub bardziej efektywnego działania usług online. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem rynkowym.

Zasadniczo pliki cookie nie zawierają danych osobowych. Jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach cookie (np. dotyczące preferencji użytkownika), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na Państwa rzecz. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Należy pamiętać, że niektóre właściwości Serwisu mogą nie działać prawidłowo, jeśli pliki cookie są wyłączone.

Korzystamy z następujących rodzajów plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie – pliki te muszą zostać zainstalowane, aby zapewnić podstawowe funkcje strony internetowej. Są one niezbędne do uzyskania dostępu do określonych funkcjonalności Serwisu takich jak kontaktowanie się z nami lub przesyłanie dokumentacji w formularzu, pozwalają Serwisowi zapamiętać preferencje odwiedzającego i wybory dokonywane przez Państwa, w tym nazwę użytkownika, region i język;
 • Analityczne pliki cookie – Analityczne pliki cookie służą nam do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego Serwisu. Dane są zbierane anonimowo i służą jako podstawa do wprowadzania ulepszeń mających na celu zapewnienie optymalnego doświadczenia użytkownika. Na przykład, gdy widzimy, że wyszukiwania przeprowadzane przez odwiedzających naszą witrynę trwają zbyt długo, analityczne pliki cookie pozwalają nam przenieść dany element w miejsce, w którym nie zostanie on przeoczony.

Zarządzanie zgodami na wykorzystanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki

 
Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana w sposób umożliwiający automatyczną akceptację plików cookie. Możecie Państwo jednak zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były blokowane – w całości lub w części, np. by blokować cookie podmiotów trzecich, lub abyście Państwo otrzymywali komunikat za każdym razem, gdy pliki cookies są wysyłane do Państwa urządzenia. Wskazówki dotyczące sposobu kontrolowania plików cookie w popularnych przeglądarkach można znaleźć poniżej.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć np. na stronach:
http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

Aktualna wersja Polityki prywatności

Polityka Prywatności stanowi aktualną informację o przetwarzaniu przez nas Danych. Jej treść może ulec zmianie w przypadku, gdy zmienimy sposób ich przetwarzania.