Struktura organizacyjna

1. Władze Związku szczebla centralnego

Polski Związek Niewidomych działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie statutu, uchwalanego przez Krajowy Zjazd Delegatów, który jest najwyższą władzą Związku. Zwyczajny Krajowy Zjazd odbywa się co 4 lata. Głównym zadaniem Zjazdu jest podsumowanie kadencji ustępującego Zarządu Głównego, określenie programu działania Związku na następną kadencję, zatwierdzenie ew. zmian w statucie oraz wybór prezesa i 4 wiceprezesów Zarządu Głównego oraz przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.

W okresie między Zjazdami najwyższą władzą jest Zarząd Główny Związku. W jego skład wchodzą członkowie Prezydium wybrani przez Zjazd Krajowy (prezes i 4 wiceprezesów) oraz wybrani przez Zarząd Główny (sekretarz generalny i skarbnik), a także po 2 przedstawicieli każdego okręgu, w tym – z urzędu – prezes zarządu każdego z okręgów. Do zadań i kompetencji Zarządu Głównego należy m.in. zatwierdzanie rocznych sprawozdań, w tym sprawozdania finansowego, podejmowanie decyzji w sprawach majątku Związku, ustalanie wysokości składek członkowskich, uchwalanie ordynacji wyborczej do władz Związku wszystkich szczebli, uchwalanie ważniejszych regulaminów i in.

Między posiedzeniami Zarządu Głównego decyzje podejmuje Prezydium Zarządu Głównego, w skład którego wchodzą: prezes i 4 wiceprezesów, sekretarz generalny i skarbnik Zarządu Głównego.

Główna Komisja Rewizyjna jest 13-osobowym najwyższym organem kontrolnym Związku. Przedmiotem jej kontroli jest działalność statutowa, finansowa i gospodarcza Związku.

2. Władze Związku szczebla okręgowego

Na terenie Polski działa 16 okręgów Polskiego Związku Niewidomych, które obejmują działaniem obszar poszczególnych województw. Okręgi posiadają osobowość prawną.

Najwyższą władzą okręgu jest zwoływany co 4 lata okręgowy zjazd delegatów, a w okresie między zjazdami – Zarząd Okręgu. W skład Zarządu Okręgu wchodzą: prezes, 3 wiceprezesów i sekretarz, stanowiący prezydium zarządu okręgu, a także prezesi zarządów kół z terenu tego okręgu. Organem kontrolnym jest komisja rewizyjna okręgu, licząca od 5 do 9 osób.

3. Władze Związku szczebla podstawowego

Koła są podstawowymi ogniwami Związku. Obecnie jest ich 311. Teren działania koła pokrywa się z obszarem gminy lub powiatu. Najwyższą władzą w kole jest walne zebranie koła, które odbywa się raz na 4 lata. Zgodnie ze statutem PZN – koło nie może liczyć mniej niż 30 członków. Jeśli walne zebranie nie decyduje się na wybór komisji rewizyjnej – funkcję kontrolną sprawuje w tym kole komisja rewizyjna okręgu.

W Związku działają także komisje, rady, kluby, sekcje. Podstawą funkcjonowania Związku jest praca społeczna działaczy i szeregowych członków, wspierana przez widzących wolontariuszy. Związek zatrudnia także pracowników etatowych – niewidomych i widzących.

Związek posiada 17 jednostek bez osobowości prawnej.

Sa to:

  • Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia “HOMER” w Bydgoszczy – ZPCH;
  • Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny w Olsztynie “LABIRYNT” – ZPCH;
  • 3 ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne (“EDEN” w Ciechocinku,”NESTOR w Muszynie i “KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim);
  • 3 domy pomocy społecznej (w Chorzowie, Kielcach i Olsztynie);
  • 3 warsztaty terapii zajęciowej (w Słupsku, Toruniu i Włocławku),
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Centralna Przychodnia Leczniczo-Rehabilitacyjna w Warszawie,
  • 3 Środowiskowe Domy Samopomocy „ARIADNA” , „DEDAL” i „TEZEUSZ” w Olsztynie;
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie
  • Instytut Tyflologiczny – ZPCH w Warszawie.