Treść artykułu

DODATEK PIELĘGNACYJNY

Aktualizacja niniejszego materiału: 30.09.2020 r.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje na wniosek osoby uprawnionej do emerytury lub renty, (w szczególności renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej), jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) albo z urzędu dla osoby, która ukończyła 75 lat życia.

Od 1 marca 2020 roku dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 229,91 zł miesięcznie a od 1 marca 2021 roku wzrośnie do 238,73 zł

Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Świadczenie to jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, (Dz. U. z 2020 r., poz. 53, ze zm.);