Treść artykułu

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Aktualizacja niniejszego materiału: 30.09.2020 r.

Zasiłek pielęgnacyjny jest to odrębne świadczenie, które przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby

w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zazwyczaj przyznawany jest osobom, które pobierają rentę socjalną.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1. Niepełnosprawnemu dziecku.

2. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

4. Osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

2. osobie, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

3. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca wójt (burmistrz lub prezydent miasta), może on upoważnić do wypłaty tego świadczenia swojego zastępcę albo kierownika ośrodka pomocy społecznej.

Osoba ubiegająca się o zasiłek pielęgnacyjny składa wniosek wg określonego wzoru w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć:

1. orzeczenie o niepełnosprawności albo

2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo

3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek.

Prawo do tego zasiłku ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, ze zm.).