Treść artykułu

DiCreNDI – Differences Create No Distances

O PROJEKCIE

Osoby z dysfunkcjami wzroku nie są wystarczająco widoczne jeśli chodzi o aspekt społeczny i zawodowy, zauważa się również brak zaangażowania osób pracujących z młodzieżą w pracę z osobami z dysfunkcjami wzroku. Dlatego celem niniejszego projektu jest integracja osób z dysfunkcjami wzroku i osób pracujących z młodzieżą w celu wsparcia inicjatywy na rzecz integracji społecznej młodych osób z dysfunkcjami wzroku oraz podniesienia świadomości na temat ich potrzeb i umiejętności. Aby wesprzeć promocję integracji ważne jest rozwijanie technik komunikacji, budowania pewności siebie i samodzielności oraz opracowanie metod współpracy. Aby osiągnąć ten cel zostaną wykorzystane elementy edukacji nieformalnej, a także zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.
Wraz z inauguracją projektu, która miała miejsce dnia 1 sierpnia 2020 r., rozpoczęły się prace nad rozwojem narzędzi integracji społecznej dla naszych dwóch głównych grup docelowych składających się z 25 osób pracujących z młodzieżą, są to osoby powyżej 18 roku życia (5 osób z niepełnosprawnościami i 20 osób pełnosprawnych) na 5-dniowym szkoleniu w Kluż-Napoka i Baisoarze w Rumunii, oraz 30 młodych ludzi w wieku 18-30 lat (15 osób z dysfunkcjami wzroku i 15 osób pełnosprawnych) podczas 7-dniowej wymiany młodzieży w Durres w Albanii.
Celem projektu jest promowanie wśród widzących uczestników otwartości wobec osób z dysfunkcją wzroku oraz zachęcanie do podejmowania wspólnych działań, a także wymiana doświadczeń i umiejętności poprzez edukację nieformalną.

UCZESTNICY PROJEKTU

Pierwsza aktywność – szkolenie, które było wstępnie przewidziane w terminie 18-24 października 2020 r., w Kluż-Napoka i w Baisoarze, w Rumunia. Z powodu pandemii Covid-19, szkolenie zostało przesunięte o rok i odbyło się w dniach 23-29 sierpnia 2021 r.

Grupa uczestników szkolenia składa się z 25 osób pracujących z młodzieżą (w tym 5 osób z niepełnosprawnością wzroku i 20 osób pełnosprawnych), którzy w swojej pracy zawodowej wykorzystują metody i elementy edukacji nieformalnej. W każdej grupie była również 1 osoba asystująca uczestnikom z dysfunkcją wzroku.

Jednym z głównych kryteriów rekrutacji uczestników do projektu było ich zaangażowanie i chęć uczenia się i zdobywania doświadczenia w pracy z niepełnosprawną młodzieżą, zwłaszcza z osobami z dysfunkcjami wzroku. W każdej grupie przewidziano co najmniej jednego uczestnika z dysfunkcją wzroku, łącznie 5 uczestników ze specjalnymi potrzebami. Każdy partner projektu wyznaczył osobę odpowiedzialną za proces rekrutacji uczestników w danym kraju.

Proces rekrutacji uczestników obejmował wypełnienie formularz zgłoszeniowego opracowanego przez stowarzyszenie Babilon Travel, który następnie został rozesłany do wszystkich organizacji partnerskich. Kryteria były takie same dla wszystkich partnerów i opierały się na następujących punktach:

 1. Status uczestnika: (słabowidząca/niewidoma/widząca) osoba pracująca z młodzieżą, osoba asystująca;
 2. Doświadczenie w pracy z młodzieżą;
 3. Motywacja do pracy z młodzieżą z dysfunkcją narządu wzroku;
 4. Zaangażowanie w promocję i rozpowszechnianie wyników projektu;
 5. Zobowiązanie się do uczestnictwa przez cały okres trwania szkolenia;
 6. Ukończone 18 lat;
 7. Znajomość języka angielskiego;

Każda organizacja partnerska mogła wysłać na szkolenie w Kluż-Napoka 6 uczestników, z pośród których przynajmniej jeden jest osobą słabowidzącą/niewidomą. Ostatecznie z powodu rezygnacji jednej z organizacji partnerskich, można było rozdysponować wolne miejsca według możliwości pozostałych partnerów, i tak oto Polski Związek Niewidomych wysłał 8 uczestników.

Druga aktywność – wymiana młodzieży, która wstępnie była przewidziana w terminie 17-25 kwietnia 2021, w Durres, w Albanii, zostanie przesunięta na rok 2022.

Wymiana młodzieży obejmie łącznie 30 uczestników w wieku 18-30 lat, 15 osób słabowidzących/niewidomych i 15 osób widzących. Każdy partner ma za zadanie wyłonić lidera grupy.
Podobnie jak w przypadku szkolenia w Kluż-Napoka, partnerzy będą odpowiedzialni za proces rekrutacji uczestników. Wyznaczona osoba będzie zarządzać formularzem zgłoszeniowym opracowanym przez stowarzyszenie Babilon Travel. Jednocześnie będzie to narzędzie do wcześniejszego zapoznania się ze specjalnymi potrzebami uczestników. Kryteria wyboru uczestników będą takie same dla wszystkich partnerów i będą opierać się na następujących punktach:

 1. Dane osobowe uczestnika
 2. Stan zdrowia i orzeczenie o niepełnosprawności
 3. Wymagania dotyczące specjalnych potrzeb
 4. Motywacja i zaangażowanie się w wymianę młodzieży
 5. Zaangażowanie się w promocję i rozpowszechnienie wyników projektu
 6. Zobowiązanie się do uczestnictwa przez cały okres trwania szkolenia
 7. Ukończone 18 lat
 8. Otwartość i chęć udziału w zajęciach sportowych

Uczestnicy otrzymają pakiet informacyjny opracowany przez Asociatia Babilon Travel, zawierający informacje o projekcie i jego głównych działaniach.

Przed wyjazdem, partnerzy projektu mają za zadanie udzielić uczestnikom wszelkich niezbędnych informacji odnośnie wymiany młodzieży organizując co najmniej 2 spotkania z uczestnikami, podczas których omówią warunki podróży, kwestie bezpieczeństwa, zakwaterowania i programu wymiany.

Na zakończenie szkolenia / wymiany młodzieży każdy uczestnik otrzyma certyfikat Youthpass.

PROMOCJA PROJEKTU

W celu promowania rezultatów projektu na zewnątrz, zostaną przeprowadzone następujące działania:

 • Publikacja artykułów/materiałów informacyjnych/filmów/komunikatów prasowych itp. na temat projektu (relacje z zajęć, czego uczestnicy się nauczyli i co osiągnęli) na wszystkich stronach internetowych partnerów;
 • Udostępnienie wyników projektu na stronach internetowych partnerów, Facebooku, Instagramie, YouTube i Twitterze;
 • Prośba do uczestników o napisanie opowiadania/postu o swoich doświadczeniach w projekcie, a następnie zamieszczenie na swoich stronach internetowych i mediach społecznościowych;
 • Podzielenie się wynikami projektu z rumuńską Narodową Agencją Erasmus+;

PARTNERZY W PROJEKCIE

Partnerami projektu „DiCreNDI – Differences Create No Distances” są organizacje:

 • Albania: Projekte Vullnetare Nderkombetare (Międzynarodowe Projekty Wolontariatu). To organizacja pożytku publicznego, która jest przedstawicielem Service Civil International (Międzynarodowej Służby Cywilnej). PVN jako przedstawiciel SCI, promuje rozwój społeczny i pokój poprzez wolontariat i międzynarodową wymianę młodzieży.
 • Północna Macedonia: Mreza za Dozivotno Ucenje (Nauka przez całe życie). To stowarzyszenie zrzeszające organizacje i instytucje wspierające szkolnictwo zawodowe, rozwój i edukację dorosłych.
 • Rumunia: Liceul Special pentru Deficienti de Vedere Cluj-Napoca (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Kluż-Napoka).
 • Polska: Polski Związek Niewidomych.

Na lewej połowie zdjęcia logo Babilon Travel, na prawej kolaż przedstawiający młodych ludzi, złączone dłonie

DODATKOWE INFORMACJE O PROJEKCIE