Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Rady Dostępności

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje: … Czytaj całość

Opinia w sprawie kart do głosowania

Krajowe Biuro Wyborcze zwróciło się z prośbą do Polskiego Związku Niewidomych o opinię w sprawie kart do głosowania wraz z nakładkami brajlowskimi zaproponowanymi przez Państwową Komisję Wyborczą. W spotkaniu, które się odbyło 24 maja 2017 roku w siedzibie PZN, uczestniczyli … Czytaj całość

Dowóz dziecka z niepełnosprawnością do placówek edukacyjnych

W związku z wieloma ostatnio kierowanymi do nas prośbami przygotowaliśmy informację o dowozie dziecka z niepełnosprawnością do placówki edukacyjnej. Dowóz jest ustawowym obowiązkiem gminy. Artykuł 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. … Czytaj całość

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r. O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Należy podkreślić, że nie ustalono katalogu sprzętu, … Czytaj całość

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r. Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie likwidacji barier architektonicznych są osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli: są właścicielami nieruchomości lub są użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę … Czytaj całość

NFZ zakazuje dyskryminacji osób niewidomych ubiegających się o skierowanie do placówek lecznictwa uzdrowiskowego

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. NFZ w sprawie odmownych decyzji dotyczących kierowanie osób niewidomych do sanatoriów Do Polskiego Związku Niewidomych napłynęły liczne skargi pacjentów niewidomych, którzy otrzymują decyzje odmowne o skierowaniu do placówek lecznictwa uzdrowiskowego. Sposób kierowania i kwalifikowania pacjentów … Czytaj całość

Zwolnienie z opłaty od posiadania psów

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Rada gminy może wprowadzić na swoim terenie opłatę od posiadania psów. Jest to opłata, którą pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Opłaty tej jednak nie pobiera się od osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności … Czytaj całość

Zwolnienie z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Opłata miejscowa – opłata, która jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: 1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w … Czytaj całość

Odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne od dochodów za rok 2017

Aktualizacja niniejszego materiału: 02.01.2018 r. Niektórym podatnikom przysługuje prawo odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne od dochodu. Należą do nich: podatnik będący osobą niepełnosprawną; podatnik, na którego utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na … Czytaj całość

Pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze udzielana osobom niepełnosprawnym przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Aktualizacja niniejszego materiału 11.05.2015 r. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kosztów zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawanych na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. O to dofinansowanie mogą ubiegać … Czytaj całość