Renta socjalna

Renta socjalna Aktualizacja niniejszego materiału: 22.04.2013 r. Prawo do renty socjalnej przysługuje: osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt … Czytaj całość

Renta szkoleniowa

Renta szkoleniowa Aktualizacja niniejszego materiału: 25.05.2009 r. Osobie, która spełnia warunki do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, a w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie lub niezdolność do … Czytaj całość

Renta “szkolna”

Renta “szkolna” Aktualizacja niniejszego materiału: 25.05.2009 r. Renta, popularnie nazywana “szkolną”, była rentą inwalidzką, która przysługiwała na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. z 1982 nr 40, poz. 267 z … Czytaj całość

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy Aktualizacja niniejszego materiału: 25.05.2009 r. Renta z tytułu niezdolności do pracy (renta inwalidzka) przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (są to ustawowo określone … Czytaj całość

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne Aktualizacja niniejszego materiału: 17.12.2014 r. Świadczenie pielęgnacyjne jest to świadczenie opiekuńcze, które przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej następującym osobom: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie, faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła … Czytaj całość

Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. Aktualizacja niniejszego materiału: 25.05.2009 r. Ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (wynoszącego odpowiednio 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn) … Czytaj całość

Wcześniejsza emerytura dla pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki

Wcześniejsza emerytura dla pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki Aktualizacja niniejszego materiału: 25.05.2009 r. Przepisy przyznające wcześniejszą emeryturę pracownikom opiekującym się dziećmi wymagającymi stałej opieki zostały uchylone z dniem 1 stycznia 1999 r. Jednakże osoby, którym przyznano to świadczenie, … Czytaj całość

Ulgi telekomunikacyjne

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Obowiązek świadczenia udogodnień telekomunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych mają dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych. Poniżej przedstawiamy wykaz udogodnień, które powinni świadczyć dostawcy usług telefonicznych dla osób niewidomych i słabowidzących. Dostawca usług telefonicznych na każde żądanie niewidomego … Czytaj całość

Ulgi przy zakupie biletów na przejazdy kolejowe i w komunikacji autobusowej

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r. Uwaga! Uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją przysługują w klasie 2. Ulga nie obowiązuje na tzw. miejscówki i miejsca sypialne – należy je kupić dla siebie i przewodnika. Omówione poniżej ulgi nie dotyczą również autobusowych połączeń … Czytaj całość

Ulgi pocztowe na terenie polski

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Przez przesyłkę dla ociemniałych rozumie się „przesyłkę o masie do 7000 g, zawierającą korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadaną … Czytaj całość