Treść artykułu

Dofinansowanie pobytu na leczeniu uzdrowiskowym (1)

Dofinansowanie pobytu na leczeniu uzdrowiskowym

Aktualizacja niniejszego materiału: 22.05.2009 r.

Lecznictwem uzdrowiskowym jest zorganizowana działalność polegająca na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzona w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak:

właściwości naturalnych surowców leczniczych, właściwości lecznicze klimatu, w tym talassoterapia i subterraneoterapia oraz właściwości lecznicze mikroklimatu – a także towarzyszące temu zabiegi fizykalne

Zakładami lecznictwa uzdrowiskowego (przez które rozumie się zakłady opieki zdrowotnej działające na obszarze uzdrowiska, udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach kierunków leczniczych i przeciwwskazań ustalonych dla danego uzdrowiska) są:

A) szpitale uzdrowiskowe;

B) sanatoria uzdrowiskowe;

C) prewentoria uzdrowiskowe dla dzieci;

D) przychodnie uzdrowiskowe.

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie to lekarz wystawia, biorąc pod uwagę:

1) aktualny stan zdrowia świadczeniobiorcy;

2) brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego;

3) wpływ leczenia uzdrowiskowego, w szczególności warunków naturalnych (surowców leczniczych, klimatu, morza, mikroklimatu), na stan zdrowia świadczeniobiorcy;

4) dotychczasowy przebieg i wyniki leczenia uzdrowiskowego, o ile świadczeniobiorca z takiego leczenia korzystał;

5) w przypadku dorosłych – zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego nie więcej niż raz na 12 miesięcy (z wyjątkiem leczenia w szpitalu uzdrowiskowym).

W skierowaniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może określić miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego (określenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie są jednak wiążące dla oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia).

Skierowanie lekarz przesyła do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Skierowanie może być przesłane przez bezpośrednio zainteresowanego świadczeniobiorcę.

Lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, zwany dalej “lekarzem specjalistą”, zatrudniony w wojewódzkim oddziale NFZ, dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego.

Jeśli lekarz specjalista aprobował celowość skierowania oraz są miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdza skierowanie i określa:

1) rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb;

2) odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego;

3) datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania.

Oddział wojewódzki NFZ doręcza świadczeniobiorcy potwierdzone skierowanie nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia oraz informuje o zasadach odpłatności za pobyt w sanatorium (w szczególnie uzasadnionych wypadkach za zgodą świadczeniobiorcy termin 14-dniowy może zostać skrócony nie więcej jednak niż do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia).


Dofinansowanie pobytu na leczeniu uzdrowiskowym

W razie niepotwierdzenia skierowania oddział wojewódzki NFZ zawiadamia o tym świadczeniobiorcę nie później niż 30 dni od otrzymania wniosku (na niepotwierdzenie skierowania nie przysługuje odwołanie).

Świadczeniobiorcy, których skierowania nie zostały potwierdzone z powodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, mają pierwszeństwo, jeżeli są miejsca w odpowiednich zakładach (ich skierowania poświadczane są w pierwszej kolejności).

Świadczeniobiorca powinien być poinformowany pisemnie o swojej kolejności na liście świadczeniobiorców.

Skierowanie wraz z wynikami badań dodatkowych jest ważne 12 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia) po upływie tego terminu na wniosek oddziału wojewódzkiego lekarz kierujący jest zobowiązany zweryfikować zasadność skierowania oraz ponownie przekazać je do odpowiedniego oddziału NFZ).

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest zróżnicowana ze względu na sezon rozliczeniowy, w którym świadczeniobiorca odbywa leczenie oraz ze względu na standard pobytu (warunki zakwaterowania).

Opłata pobierana jest przed rozpoczęciem pobytu, najpóźniej pierwszego dnia pobytu.

Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w prewentorium i sanatorium uzdrowiskowym.

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dorosłych wynosi:

1) w szpitalu uzdrowiskowym – 21 dni;

2) uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym – 28 dni;

3) w sanatorium uzdrowiskowym – 21 dni;

4) uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym – 28 dni;

5) ambulatoryjnego – od 6 do 18 dni zabiegowych.

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dzieci wynosi:

1) dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym – 27 dni;

2) dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym – 21 dni;

3) dla leczenia ambulatoryjnego od 6 do 18 dni zabiegowych.

Okres pobytu w szpitalu uzdrowiskowym może być wydłużony na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, za zgodą oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdził skierowanie.

Szpital uzdrowiskowy– zakład lecznictwa uzdrowiskowego, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie skierowanemu pacjentowi:

 • udzielania całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
 • realizacji przewidzianych programem leczenia zabiegów przyrodoleczniczych i leczenia farmakologicznego,
 • korzystania z naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego,
 • edukacji zdrowotnej.

Sanatorium uzdrowiskowe – zakład lecznictwa uzdrowiskowego, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie skierowanemu pacjentowi:

 • udzielania całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych,
 • opieki lekarskiej i całodobowej opieki pielęgniarskiej,
 • realizacji przewidzianych programem leczenia zabiegów przyrodoleczniczych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego,
 • świadczeń profilaktycznych,
 • edukacji zdrowotnej.

Dofinansowanie pobytu na leczeniu uzdrowiskowym

Prewentorium uzdrowiskowe dla dzieci zakład lecznictwa uzdrowiskowego, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie skierowanemu dziecku pochodzącemu ze środowiska zagrożonego rozwojem niektórych chorób:

 • udzielania całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych,
 • opieki lekarskiej i całodobowej opieki pielęgniarskiej,
 • realizacji przewidzianych programem zabiegów przyrodoleczniczych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego,
 • świadczeń profilaktycznych,
 • świadczeń opiekuńczych,
 • edukacji zdrowotnej.

Przychodnia uzdrowiskowa zakład lecznictwa uzdrowiskowego, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie pacjentowi ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń profilaktycznych, z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych zleconych przez lekarza edukacji zdrowotnej.

Przez świadczeniobiorców należy rozumieć osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym (ubezpieczonych) oraz inne osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. Zm.), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.): art. 2 ust. 1, art. 33;

2) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. nr 167, poz. 1399): art. 2 pkt 1 i 10, art. 6, 8-10;

3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz.U. nr 274, poz. 2724, z późn. zm.).