Treść artykułu

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Turnus rehabilitacyjny jest to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnusy rehabilitacyjne mogą być:

 1. usprawniająco-rekreacyjne;
 2. rekreacyjno-sportowe i sportowe;
 3. szkoleniowe;
 4. psychoterapeutyczne;
 5. rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;
 6. nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Dofinansowanie może otrzymać osoba, która:

 1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 1. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 1. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę albo poza takim ośrodkiem, w przypadku, gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 1. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
 2. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
 3. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem Innego uczestnika tego turnusu;
 4. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym, przy czym jej przeciętny miesięczny dochód netto (obliczony zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:
 5. 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 6. 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;
 7. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osoba niepełnosprawna o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się również w przypadku, gdy jej dochód przekracza kwoty określone powyżej (w pkt 7). Wówczas kwoty dofinansowania pomniejsza się o kwotę przekroczenia.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:

 1. wniosek lekarza, który kieruje osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
 2. opiekun:
 3. nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 4. nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 5. ukończył 18 lat lub
 6. ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Warto pamiętać, że dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie. Podobnie w przypadku skrócenia pobytu opiekuna – z przyczyn innych niż losowe – opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi:

 1. 30 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 2. 27 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 5. 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40 % przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Natomiast w przypadku znacznego niedoboru środków w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20 % kwot, o których mowa powyżej, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Wnioski o przyznanie dofinansowania na stosownych drukach pobranych w powiatowych centrach pomocy rodzinie składać może osoba niepełnosprawna, jej opiekun lub organizator turnusu w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności;
 2. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nie korzystania z dofinansowania w roku poprzednim. Jednakże uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym. Warto zwrócić uwagę, że pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Są one rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty ich złożenia. Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Trzeba pamiętać, że po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, osoba niepełnosprawna ma 30 dni na poinformowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o wybranym turnusie, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Ze środków, którymi dysponują powiatowe centra pomocy rodzinie, nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów prowadzi wojewoda, który dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodek lub organizatora

turnusów ściśle określonych warunków. O wpisie lub wykreśleniu z wyżej wymienionych rejestrów wojewoda informuje w ciągu 14 dni Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, który prowadzi centralną bazę danych ośrodków i organizatorów turnusów posiadających wpis do rejestru wojewody oraz wydaje krajowy informator o ośrodkach i organizatorach turnusów posiadających taki wpis.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.): art. 10c-10e;
 1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230, poz. 1694 ze zm.)