Treść artykułu

Ciemnowłosa kobieta patrząca jednym okiem przez lupę.

Zmiany w refundacji wyrobów medycznych. Co nas czeka w 2023 r.?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie określa: limity finansowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie, a także kryteria przyznawania wyrobów medycznych i okresy ich użytkowania, po upływie których ponownie można wnioskować o dofinansowanie na ten sam cel.

W październiku br. minister zdrowia podpisał nowelizację omawianego rozporządzenia. Od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywać zmiany korzystne dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, niesłyszących, a także osób niewidomych chorujących na cukrzycę. Poniższy tekst szczegółowo omawia wprowadzone zmiany.

Kto może skorzystać z refundacji?

Na wstępie warto przypomnieć, że omawiane rozporządzenie skierowane jest do osób ubezpieczonych. Są to osoby, które podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, czyli będących świadczeniobiorcami.

Soczewki okularowe korekcyjne do bliży i dali

Korzyści z nowych regulacji odczują osoby, które potrzebują korekcyjnych soczewek okularowych do bliży i dali. Limit cenowy, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, wynosi 100 zł – zamiast dotychczas obowiązującego limitu na poziomie 50 zł. W przypadku osób pełnoletnich wkład własny uległ obniżeniu z 30 do 10%.

Należy przypomnieć, że kryterium przyznawania środków na ten cel obejmuje wady wzroku wymagające korekcji, sfera od +-6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr; sfera do +-6,00 dptr i cylinder od 2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną. Lekarzem uprawnionym do wystawienia zlecenia jest specjalista w dziedzinie okulistyki.

Okres użytkowania nie uległ zmianie i w odniesieniu do dzieci jest ustalany wg wskazań medycznych, nie może być jednak krótszy niż 6 miesięcy, a w przypadku dorosłych wynosi 2 lata.

Nie tylko twarde soczewki kontaktowe

Oprócz soczewek kontaktowych twardych wraz z wejściem w życie nowelizacji omawianego rozporządzenia dofinansowanie zostało rozszerzone o soczewki hybrydowe i miniskleralne. Wkład własny świadczeniobiorcy wynosi 10% – obniżenie z 30%, jeżeli limit ceny zakupu nie przekracza 600 zł. Wspomniany limit został podniesiony o 100 zł.

Kryteria przyznawania to: stożek rogówki, anizometropia powyżej 4 dptr, afakia. Lekarzem uprawnionym do wystawiania zlecenia jest specjalista w dziedzinie okulistyki. Okres użytkowania niezmiennie wynosi 1 rok.

Wyższy limit na lupę

Zwiększone zostało dofinansowanie do zakupu lupy – z 80 zł na 200 zł.

Warto przypomnieć, iż kryterium przyznania środków na ten cel to umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3. Lekarzem uprawnionym do wystawienia zlecenia jest specjalista w dziedzinie okulistyki, natomiast okres użytkowania został ustalony na 3 lata i nie uległ zmianie.

Monookular, okulary lupowe oraz okulary lornetkowe do bliży i dali

W przypadku tych pomocy optycznych limit cenowy został podwyższony o 50 zł, są one zatem przyznawane bezpłatnie, jeżeli limit ceny zakupu nie przekracza 400 zł.

Kryterium przyznania środków na powyższe cele – umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3.

Zlecenia na powyższe przedmioty wystawia lekarz okulista. Okres użytkowania został ustalony na 5 lat i nie uległ zmianie w omawianej nowelizacji.

Większe limity do zakupu aparatów słuchowych

Osoby, które nie ukończyły 26 r.ż. oraz mają ubytek słuchu przekraczający 30 dB mają prawo do refundacji zakupu aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne oraz przewodnictwo kostne do kwoty 3000 zł za sztukę. Limity zostały zwiększone odpowiednio o 1000 zł w przypadku aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne oraz o 1200 zł w przypadku aparatów na przewodnictwo kostne. Dofinansowanie przysługuje raz na 3 lata.

W przypadku osób, które ukończyły 26 r.ż. omawiana refundacja będzie przysługiwała w sytuacji, gdy ubytek słuchu przekracza 40 dB. Wsparcie dla tej grupy świadczeniobiorców wynosi do 1500 zł za sztukę w przypadku aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne – wzrost refundacji o 500 zł oraz 3000 zł za jeden aparat na przewodnictwo kostne – podwyższenie limitu o 1200 zł. Osoby powyżej 26 r.ż. wnoszą wkład w wysokości 30%. Dofinansowanie przysługuje raz na 5 lat.

W przypadku refundacji urządzeń wspomagających słyszenie dla osób, które nie ukończyły 26 r.ż., wkład własny został obniżony z 50 do 30%. Dofinansowanie takich urządzeń przysługuje raz na 5 lat.

Zlecenie na aparaty słuchowe mogą wystawić lekarze posiadający specjalizację w zakresie: otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii, audiologii, otolaryngologii i laryngologii.

Istotne zmiany dla pacjentów niewidomych chorujących na cukrzycę

Nowelizacja rozporządzenia rozszerza wskazania refundacyjne dla systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring – FGM FreeStyle Libre) zastępującego monitorowanie glikemii za pomocą glukometru, m.in. o osoby niewidome chorujące na cukrzycę posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na dysfunkcję narządu wzroku leczone insuliną. Odpłatność u dorosłych pacjentów wynosić będzie 30%. Koszt jednego sensora to 250 zł, odpłatność wyniesie więc 75 zł.

Częstotliwość zlecania czujników została utrzymana comiesięcznie, jednak liczbę sztuk podwyższono z dwóch do maksymalnie trzech na miesiąc – 13 sztuk w okresie 6 miesięcy. W związku z tym, pacjent będzie mógł otrzymać rocznie refundację na 26 sensorów.

Możliwość wypisywania zleceń na powyższy cel przyznano lekarzom specjalizującym się w następujących dziedzinach: diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, endokrynologii i pediatrii, kardiologii, endokrynologii, geriatrii, położnictwa i ginekologii, perinatologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, pediatrii lub chorób wewnętrznych – tj. osobom zatrudnionym w poradni lub na oddziale diabetologii oraz lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej.

Z kolei kontynuacja zlecenia możliwa jest przez pielęgniarkę lub położną, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii.

Powyższe zmiany nie byłyby możliwe, gdyby nie aktywny udział Polskiego Związku Niewidomych. Jednocześnie władze PZN-u nie ustają w dalszych działaniach na rzecz zwiększenia kwot refundacji oraz uwzględnienia w rozporządzeniu dofinansowania do wyrobów medycznych służących osobom z dysfunkcją narządu wzroku.

Polski Związek Niewidomych zabiega m.in. o zwiększenie dofinansowania do zakupu białej laski, refundację pomocy elektronicznych, okularów z filtrami krawędziowymi (kolorowymi) i pomocy wykonywanych na zamówienie. Starania PZN-u mają również na celu zmianę podmiotów uprawnionych do wydawania zleceń.

Omawiane zmiany będą obowiązywały od 1 stycznia przyszłego roku.

Na zakończenie krótkie przypomnienie

Z Narodowego Funduszu Zdrowia można otrzymać refundację kosztów jedynie do wysokości ustalonego limitu – wszystko ponad limit płaci osoba ubezpieczona zaopatrująca się w wyrób medyczny. O dofinansowanie kwoty nierefundowanej przez NFZ można starać się w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Zlecenie na wyroby medyczne jest automatycznie potwierdzane przez lekarza lub osobę wystawiającą zlecenie w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy).

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji zlecenia można znaleźć albo na stronie internetowej NFZ-u: www.nfz.gov.pl, albo uzyskać telefonicznie w oddziałach wojewódzkich NFZ-u.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r., w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2021 r. poz. 704 ze zm.).

Zmiana rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 28 października 2022 r., w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2022 r. poz. 2319), które wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

 

Krzysztof Wiśniewski

***

Artykuł ukazał się w „Pochodni” nr 6/2022.

Więcej o czasopismie, jak i o prenumeracie dowiesz się, klikając tutaj: https://pzn.org.pl/wydawanie-czasopism/pochodnia/.

Wydawanie czasopism i biuletynu jest współfinansowane ze środków PFRON.