Treść artykułu

Piradmida z klocków z symbolem obywatela

Zatrudnienie socjalne na nowych prawach

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.Najważniejsza zmiana to podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego, które przysługuje uczestnikowi zajęć w Centrum Integracji Społecznej. Ma ono wzrosnąć do 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Zatrudnienie socjalne jest jednym z rozwiązań pozwalających osobom długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnych do powrotu na rynek pracy. Nowe przepisy mają zachęcić osoby, którym grozi znalezienie się w sytuacji marginalnej, do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji.

Świadczenie integracyjne, które przysługuje uczestnikowi zajęć w Centrum Integracji Społecznej (CIS), wzrośnie ze 100 proc. do 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Zrezygnowano także z utrzymywania obniżonej wysokości świadczenia integracyjnego w okresie próbnym w CIS.

Aby skorzystać ze wsparcia Centrów Integracji Społecznej nie trzeba już będzie spełnić m.in.  przesłanki ubóstwa.

Ustawa zakłada wprowadzenie zmian takich jak:

  • Uelastycznienie czasu uczestnictwa w CIS. Dotychczas, czas dziennego uczestnictwa w CIS wynosił przynajmniej 6 godzin dziennie. Nowe przepisy umożliwią większą swobodę ograniczając się do wskazania tygodniowego czasu pobytu w CIS do min. 30 godzin, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że nie może on być dłuższy niż 40 godzin.
  • Maksymalny okres uczestnictwa w CIS będzie mógł wynosić 24 miesiące, to znaczy o 6 miesięcy dłużej niż obecnie,
  • Obecnie, kierownik CIS może przyznać uczestnikowi do 6 dni wolnych od zajęć. Po zmianach uczestnik zajęć będzie mógł skorzystać w sumie z 12 dni wolnego, w przypadku przedłużenia uczestnictwa. Wymiar dodatkowych dni wolnych będzie proporcjonalny do okresu przedłużenia uczestnictwa. Zwiększony został także limit dni nieobecności z powodu choroby, z 14 do 21 dni.
  • Z 12 miesięcy do 6 miesięcy skrócony został okres, na który pracodawca będzie się zobowiązywał przyjąć do pracy uczestnika lub absolwenta Centrów Integracji Społecznej lub Klubów Integracji Społecznej w zamian za refundację części wynagrodzenia.
  • Podniesiono również górny limit premii motywacyjnej do 100 proc. świadczenia integracyjnego z obecnych 50 proc. Natomiast osoby mające prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy będą mogły uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez KIS.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: MRIPS