Treść artykułu

Ulgi przy zakupie biletów na przejazdy kolejowe i w komunikacji autobusowej

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r.

Uwaga!

Uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją przysługują w klasie 2.

Ulga nie obowiązuje na tzw. miejscówki i miejsca sypialne – należy je kupić dla siebie i przewodnika.

Omówione poniżej ulgi nie dotyczą również autobusowych połączeń ekspresowych oferowanych między innymi przez „Polski Bus”.

I. Niewidomi ze znacznym stopniem niepełnosprawności (zaliczeni do dawnej I grupy inwalidzkiej, uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji lub uznani za niezdolnych do samodzielnej egzystencji) mają prawo do:

93% ulgi przy zakupie biletu jednorazowego lub biletu miesięcznego imiennego na pociągi

osobowe i zwykłe autobusy – płacą 7% ceny biletu,

51% ulgi w zakupie biletu jednorazowego lub biletu miesięcznego imiennego przy przejazdach pozostałymi pociągami i autobusami – płacą 49% ceny biletu.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia tych osób, do korzystania z ulgi 93% i 51% są:

1) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,

stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;

2) wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa;

3) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika

ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji

albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;

4) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy

i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;

5) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów

bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

6) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

(KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;

7) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do

samodzielnej egzystencji;

8) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów

bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

9) legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;

10) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości

albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;

11) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, z powodu stanu narządu wzroku oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności – 04-O”, wystawiona przez uprawniony organ.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1-8 i 10, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

II. Niewidomi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (zaliczeni do dawnej II grupy inwalidzkiej, uznani za całkowicie niezdolnych do pracy) mają prawo do 37% ulgi przy zakupie biletu jednorazowego lub miesięcznego imiennego w przejazdach autobusami i pociągami – płacą 63% ceny biletu.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia tych osób, do korzystania z ulgi 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, są dokumenty, o których mowa w pkt 1 – 10 poprzedniego paragrafu stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku oraz legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności

z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności

– 04-O”, wystawiona przez uprawniony organ.

.

III. Przewodnik podróżujący z osobą niewidomą zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub pies-przewodnik korzysta z 95% zniżki przy zakupie biletu jednorazowego przy przejazdach autobusami i pociągami. Opłata wynosi, więc 5% ceny biletu.

Przypominamy, że przewodnik osoby niewidomej musi mieć ukończone 13 lat.

dokumentem uprawniającym przewodnika osoby niewidomej lub psa-przewodnika, do ulgowego przejazdu, jest dokument osoby niewidomej, której on towarzyszy

IV. Dzieci i młodzież niepełnosprawni lub dotknięci inwalidztwem (do ukończenia 24. roku życia) oraz studenci niepełnosprawni (do ukończenia 26. roku życia) korzystają z 78% ulgi przy zakupie biletów jednorazowych oraz miesięcznych imiennych na wszystkie pociągi PKP i autobusy.

Ulga ta obowiązuje przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo- wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.

Dokumentami potwierdzającymi prawo do ulgi w wysokości 78% są odpowiednio:

a) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

– legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,

– legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,

– legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych pod literą b);

b) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

– legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,

– legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,

– wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,

– wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą nie zdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

– orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa wyżej, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające

odpowiednio: – termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;

– potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

V. Ulga 78% przy zakupie biletu jednorazowego przysługuje również opiekunowi odwożącemu lub przywożącemu dziecko do lub z placówek (wymienionych w pkt 4) oraz w drodze po dziecko lub po jego odwiezieniu.

Jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem, Uprawnienie rodziców lub opiekunów poświadczają dokumenty dziecka wymienione w pkt 4 –

Natomiast jeśli jedno z rodziców lub opiekun jedzie po dziecko lub wraca po jego odwiezieniu, chcąc skorzystać z ulgi 78% musi posiadać:

– zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą (wg określonego wzoru),

albo zaświadczenie, zawiadomienie, skierowanie (stwierdzające termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, potwierdzające stawienie się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne) –

VI. Dziecko do 4 lat korzysta z ulgi 100% przy przejazdach koleją oraz przy przejazdach środkami zbiorowej komunikacji autobusowej, jeśli nie zajmuje oddzielnego miejsca.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, (Dz.U. z 2012 r. poz. 1138,

ze zm.):art. 1a, 2 ust 3 i 4;

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1737, ze zm):

par. 3, 7 i 8.