Treść artykułu

Ulgi pocztowe na terenie Polski

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zwolnione z opłat są przesyłki dla osób niewidomych nadane przez:

 1. osobę niewidomą lub ociemniałą i adresowane do biblioteki lub organizacji osób
  niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych;
 2. bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizację, której celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych i adresowane do osoby niewidomej lub ociemniałej;
 3. osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowane do tej osoby zawierające wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym.

Zwolnienie dotyczy opłaty pocztowej za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki nie będącej przesyłką najszyb­szej kategorii, tego rodzaju i tej samej masy ustalonej w obowią­zującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego. Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej.

Przez przesyłkę dla ociemniałych rozumie się „przesyłkę o masie do 7000 g, zawierającą korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadaną w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości”.
(Przez niewidomych i ociemniałych rozumie się osoby legitymujące się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytu­łu uszkodzenia narządu wzroku).

Wykaz instytucji, które mogą wysyłać bezpłatnie przesyłki dla niewidomych i ociemniałych albo, do których niewidomi mogą bezpłatnie wysyłać przesyłki został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury.

Wśród bibliotek wymienionych w rozporządzeniu znalazły się:

 1. Biblioteka Śląska w Katowicach
 2. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
 3. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
 4. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 5. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
 6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach
 7. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
 8. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
 9. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
 10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 11. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
 12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
 13. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 14. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
 15. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
 16. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
 17. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
 18. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Do organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz orga­nizacji, których celem
statutowym jest działanie na rzecz tych osób, rozporządzenie zalicza:

 1. Euro-Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Sympatyków „Pomorze” w Gdańsku
 2. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie
 3. Fundacja „Jasne Strony” w Warszawie
 4. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” w Gdyni
 5. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
 6. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych Labrador – Pies Przewodnik w Poznaniu
 7. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” w Warszawie
 8. Fundacja Pomocy Osobom Niewidomym i Słabowidzącym „Dioptria” w Śniatowej
 9. Fundacja „Praca Dla Niewidomych” w Warszawie
 10. Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie
 11. Fundacja „Świat Według Ludwika Braille’a” w Lublinie
 12. Fundacja Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Radius” w Słupsku
 13. Fundacja im. Helen Keller w Gdańsku
 14. Fundacja Kołobajki w Łodzi
 15. Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Morena
 16. Klub Inteligencji Niewidomej Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu
 17. Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Poznaniu
 18. Lubelska Fundacja Pomocy Osobom Niewidomym i Słabowidzącym w Lublinie
 19. Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”
 20. Nyski Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących „Atut”
 21. Polskie Towarzystwo Tyflologiczne w Krakowie
 22. Polski Związek Niewidomych
 23. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie
 24. Stowarzyszenie Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem Do Celu” w Dąbrowie Górniczej
 25. Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze
 26. Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny w Gdańsku
 27. Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących „Kaszub” w Wejherowie
 28. Stowarzyszenie Niewidomi Niewidomym w Olsztynie
 29. Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Słabowidzących i Niewidomych w Warszawie
 30. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu
 31. Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu
 32. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Bliżej Świata” w Lublinie
 33. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Promyk” w Łodzi
 34. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie
 35. Stowarzyszenie „WMW – Wspólnie Można Więcej” w Krakowie
 36. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej  w Kielcach
 37. Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika w Warszawie
 38. Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach Warszawskich
 39. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie
 40. Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych w Poznaniu
 41. Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych we Wrocławiu
 42. Związek Niewidomych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie
 43. Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Przesyłka dla niewidomych powinna być oznaczona na stro­nie adresowej nalepką (znak graficzny: człowiek z białą laską, koloru białego na czarnym tle; wymiary znaku: 52×65 mm), dostępną w urzędzie pocztowym oraz informacją identyfikującą nadawcę.

Przesyłkę dla ociemniałych nadawaną przez bibliotekę, organizację osób niewidomych i ociemniałych lub organizację działającą na rzecz tych osób oraz odsyłaną przez te osoby do wyżej wymienionych instytucji, operator przyjmuje do przemiesz­czenia i doręczenia opakowaną w woreczek z materiału zabezpie­czony odciskiem pieczęci nadawcy, a w przypadku zwrotu prze­syłki przez osobę niewidomą lub ociemniałą – pieczęcią placówki nadawczej operatora. Dopuszcza się inny sposób opakowania i zabezpieczenia tej przesyłki, o ile został on uzgodniony z opera­torem. Operator świadczący powszechne usługi pocztowe zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do powszechnych usług pocztowych przez:

 1. doręczanie osobom niewidomym zaliczonym do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przeka­zach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki poczto­wej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce operatora;
 2. przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki nie będącej przesyłką rejestrowaną.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.), art. 26, 62.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 roku w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz.U. z 2018 r., poz. 353, ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1026).