Treść artykułu

Dwoje seniorów - kobieta i mężczyzna - podczas spaceru. Trzymają się za ręce.

Seniorzy aktywni na plus

Na początku 2021 r. rozpocznie się nabór ofert do programu „Aktywni+”. Nowy program Rady Ministrów na lata 2021–2025 wesprze aktywność społeczną osób starszych. O dofinansowanie projektów będą mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów.

Dofinansowanie (w kwocie od 25 do 250 tys. zł) będzie przyznawane w czterech priorytetowych obszarach:

  • Aktywność społeczna zwiększanie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych na rynku pracy.
  • Partycypacja społeczna wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenie wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  • Włączenie cyfrowe wzmacnianie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  • Przygotowanie do starości wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Program „Aktywni+” kontynuuje działania realizowane w ramach dotychczasowych programów na rzecz seniorów. Były to: „Senior+” (skierowany do samorządów; będzie kolejna edycja) oraz Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 20142020 (skierowany do organizacji pozarządowych).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Fot. Pixabay