Treść artykułu

Postacie trzymają się za ręce. Jedna postać ma okulary czarne i laskę. Rysunek symboliczny.

Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

16 lutego br. Rada Ministrów przyjęła Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. Dokument ma wyznaczać kierunki działań polityki krajowej na rzecz tej grupy społecznej.

Prace nad Strategią na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami rozpoczęły się pod koniec 2016 r. W ubiegłym roku dokument został rozszerzony i skonkretyzowany. W ramach konsultacji społecznych przeanalizowano ponad 1600 stron uwag, a roboczą wersję Strategii wstępnie zaakceptowała Komisja Europejska. Inicjatorom działania przyświecała myśl o włączeniu osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe, a także stworzeniu przestrzeni prawdziwie dostępnej dla każdego.

Prace nad propozycją konkretnych działań poprzedziła diagnoza stanu faktycznego, którą oparto zarówno na danych statystycznych dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce, jak i raportach czy opracowaniach na ten temat.

Strategia zakłada, że sytuacja osób z niepełnosprawnościami ulegnie znacznej poprawie do 2030 r. By zrealizować ten cel, wyznaczono osiem priorytetów:

  • Niezależne życie: m.in. pełen udział w życiu społecznym i politycznym, możliwość samostanowienia, a także deinstytucjonalizacja opieki społecznej;
  • Dostępność: m.in. dostępna przestrzeń publiczna, mobilność, poprawa dostępności kultury oraz zwiększona aktywność sportowa;
  • Edukacja: m.in. wczesna pomoc, szereg działań poprawiających edukację włączającą, a także sytuację studentów z niepełnosprawnościami;
  • Praca: m.in. modyfikacja i uzupełnienie systemu wsparcia, a także działania na rzecz zwiększania liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami;
  • Sytuacja socjalna: m.in. wsparcie finansowe, poprawa sytuacji mieszkaniowej osób z niepełnosprawnościami;
  • Zdrowie: zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się niepełnosprawności, lepszy dostęp do leczenia i rehabilitacji, a także wachlarz działań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego;
  • Budowanie świadomości poprzez zwiększanie jakości informacji o osobach niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, szkolenia pracowników instytucji publicznych;
  • Koordynacja: system koordynacji działań spójny z Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, powiązanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami z innymi działaniami polityki społecznej,

– Od wielu lat pokutowało przekonanie, że najlepsza pomoc dla osób niepełnosprawnych to świadczenia socjalne. I choć te środki często pozwalają na nieco lepsze życie, to nie powinny być jedynym wsparciem. Istotą są zrównoważone działania. Prezentowana strategia to szereg spójnych działań zmierzających do tego, aby faktycznie poprawić sytuację osób z niepełnosprawnościami. Przedłożony dokument kładzie duży nacisk na dostępność, poprawę sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Mam nadzieję, że wskutek proponowanych działań wkrótce zostanie zmieniona archaiczna ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej z 1997 r. – mówi Rafał Kanarek z Centrum Komunikacji Instytutu Tyflologicznego PZN.

Prezentacja dot. przedstawionej strategii znajduje się na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/download/Strategia-na-rzecz-Osob-z-Niepelnosprawnosciami-16.02.2021-1613500713.pdf.

Streszczenie strategii dostępne jest pod linkiem: http://niepelnosprawni.gov.pl/download/Strategia-na-rzecz-Osob-z-Niepelnosprawnosciami-2021-2030-1613500742.pdf.

Fot. Shutterstock