Regulamin powiadamiania SMS dla Subskrybenta

§1

Postanowienia ogólne

 1. Dokument (zwany dalej “Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania przez Subskrybenta z usług wchodzących w skład platformy mprofi (zwanych dalej “Usługą”) realizowanych przez Użytkownika Konta.
 2. Usługodawcą jest: Materna Communications Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 28a, 02-661 Warszawa NIP: 521-32-85-986, REGON: 015656980,KRS: 0000197766Zarejestrowanaprzez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Tel. 022843 49 19, e-mail: biuro@materna.com.pl zwany dalej “Usługodawcą”.
 3. Realizatorem Usług dostępnych na platformie mprofi jest Instytut Tyflologiczny PZN.
 4. Odbiorcą Usług jest każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej lub stacjonarnej, która skorzystała z funkcjonalności Usługi akceptując tym samym regulamin i przedstawione w nim warunki (zwana dalej “Subskrybentem”).
 5. Subskrybent wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2

Zasady realizacji Usługi

 1. Użytkownik Konta realizuje przesyłanie informacji tylko do takich Subskrybentów, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie np.: poprzez proces rejestracji i wyłącznie o sprawach i zdarzeniach, które zaakceptował Subskrybent.
 2. Subskrybent dokonuje samodzielnego wyboru grup tematycznych z zestawu jaki przygotował Użytkownik Konta.
 3. Korzystanie z funkcjonalności Usługi powiadomień wymaga prawidłowej rejestracji/wyrejestrowania się przez Subskrybenta.
 4. Prawidłowa rejestracja/wyrejestrowanie się do Usługi powiadomień polega na wykonaniu jednej z poniższych czynności:
  1. wysłaniu przez Subskrybenta wiadomości SMS z treścią komendy rejestracyjnej/wyrejestrowującej zdefiniowanej przez Użytkownika Konta na numer 664 908 112 (lub na dedykowany mu numer rejestracyjny),
  2. wypełnieniu ankiety on-line dostępnej na stronie www Użytkownika Konta,
  3. wypełnieniu ankiety dostępnej w siedzibie Użytkowania konta,
  4. postępowaniu zgodnie z komunikatem głosowym odebranym na telefonie stacjonarnym.
 5. System potwierdza wykonanie poprawnej rejestracji/wyrejestrowania poprzez przesłanie powitanej/pożegnalnej wiadomości SMS ustalonej przez Użytkownika Konta.
 6. Subskrybent zgadza się ponieść koszt wiadomości SMS podczas procesu rejestracji/wyrejestrowania wysłanej na numer 664 908 112 (lub na dedykowany mu numer rejestracyjny), którego koszt jest zgodny z posiadanym przez Subskrybenta planem taryfowym u swojego operatora.

§ 3

Cennik usług

 1. Subskrybent ponosi koszt wysłania komendy rejestracyjnej/wyrejestrowującej, który jest zgodny z posiadanym przez niego planem taryfowym u swojego operatora, jak za zwykły SMS na telefon komórkowy.

§ 4

Odpowiedzialność Użytkownika Konta

 1. Użytkownik Konta ponosi odpowiedzialności za dystrybucję Usług niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 2. Użytkownik Konta zapewnia, iż treść komunikatów przekazywanych Subskrybentom i odbiorcom wiadomości w ramach realizacji Usług z wykorzystaniem platformy mprofi nie narusza dobrych obyczajów i nie zawiera treści powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 3. W przypadku przesyłania poprzez platformę mprofi treści reklamowych, Użytkownik Konta gwarantuje, iż w treści lub polu nadawcy takich treści znajdować się będzie kontakt do obsługi zgłoszeń lub reklamacji dla Subskrybentów i odbiorców wiadomości.

§ 5

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Usługi pozostaje Instytut Tyflologiczny PZN.
 2. Użytkownik Konta w trybie art. 28Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych na potrzeby Usługi. Usługodawca oświadcza, że baza danych osobowych gromadzonych na potrzeby Usługi jest zabezpieczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Usługodawca posiada status Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego nr 9934 zarejestrowanego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.
 4. Usługodawca serwisu zastrzega sobie prawo udostępniania danych osobowych oraz informacji swoim Partnerom lub dostawcom w celu realizacji usługi o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności udostępnionych danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją Umowy będą przetwarzane przez okres umowy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.
 6. Subskrybentowi przysługuje prawo do poprawiania i uzupełniania danych osobowych oraz prawo do usunięcia jego danych osobowych z bazy mprofi poprzez wysłanie żądania modyfikacji lub usunięcia na adres: ihawrylow@pzn.org.pl
 7. Usługodawca serwisu posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania w systemach IT w ramach której stosuje odpowiednie środki w celu ochrony poufności i integralności danych osobowych.
 8. Państwa dane będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osoby do danej grupy tematycznej.
 9. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Subskrybenta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 2. W przypadku wiadomości sms wysłanych na numer telefonu podany podczas rejestracji subskrybent wyraża zgodę na przesyłanie tego typu wiadomości zgodnie z Art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr. 171 poz. 1800 z zm.)
 3. W przypadku wybrania podczas rejestracji  grup tematycznych subskrybent wyraża zgodę na przetwarzane danych w sposób zautomatyzowany w formie profilowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
 5. Kontakt informacyjny i techniczny dotyczący Usługi dostępy jest dla Subskrybenta pod adresem mailowym: ihawrylow@pzn.org.pl
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
 7. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.