Treść artykułu

Zdjęcie przedstawiające Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Klimczok w Ustroniu Morskim.

Rabaty w Ośrodkach Polskiego Związku Niewidomych

Rabat w postaci 5% kosztów pobytu – takie ulgi (po okazaniu lub złożeniu stosownych dokumentów) przysługują w Ośrodkach Polskiego Związku Niewidomych członkom i pracownikom organizacji oraz osobom, które przeszły na emeryturę lub rentę z pracy w PZN. Jest też oferta dla grup liczących powyżej 10, 20 i 40 osób. Poniżej można zapoznać się z pełną treścią uchwały dotyczącej rabatów, które obowiązują w Ośrodkach PZN.

Uchwała XVII-32/2020

z dnia: 21 maja 2020

w sprawie: rabatów stosowanych przez Ośrodki PZN

 

Prezydium Zarządu Głównego na podstawie par. 24 Statutu uchwala, co następuje:

1. Podejmuje się decyzję o stosowaniu przez Ośrodki PZN następujących rabatów:

a) 5% kosztów pobytu w Ośrodku PZN dla członków Związku po okazaniu aktualnej legitymacji PZN,

b) 5% kosztów pobytu w Ośrodku PZN dla pracowników Związku i osób, które przeszły na emeryturę lub rentę z pracy w PZN po złożeniu oświadczenia o zatrudnieniu w jednostce PZN.

Ulgi wymienione w pkt.1.a) i 1.b) nie łączą się.

2. Dyrektor Ośrodka upoważniony jest do negocjowania ceny pobytu w przypadku grupy powyżej 40 osób.

3. Przy pobycie w Ośrodku PZN grupy co najmniej 20 osób i pobycie nie krótszym niż 7 dni przysługuje pobyt gratis dla 1 osoby

4. W przypadku pobytu w Ośrodku PZN grupy zorganizowanej przez daną jednostkę PZN, liczącej minimum 10 osób przez okres co najmniej 7 dni, Ośrodek przekaże na rzecz tej jednostki kwotę:

a) 3 zł za każdy osobodzień w miesiącach sezonu turystycznego,

b) 4 zł za każdy osobodzień w miesiącach poza sezonem.

Ze względu na geograficzne usytuowanie poszczególnych Ośrodków PZN Dyrektor każdego z nich określi i poda do publicznej wiadomości miesiące sezonu turystycznego i miesiące poza sezonem.

5. Zasady pobytu w Ośrodkach PZN opisane w pkt. 2 i 3 dotyczą wszystkich grup zorganizowanych, nie tylko tych kierowanych przez jednostki PZN.

6. Uchwala w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020.

7. Z dniem 1 listopada 2020 traci moc uchwała XVII-64/2017 z dnia 10.08.2017.

8. Wykonanie uchwały zleca się: dyrektorom Ośrodków PZN, CR i FRK IT.