Treść artykułu

Na niebieskim tle znaki paragrafu

Orzeczenia wydane na czas określony zachowują ważność

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowe lub wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na czas określony zachowują swoją ważność najpóźniej do 60 dni po ustaniu stanu epidemii lub z chwilą wydania nowego orzeczenia.

Ta decyzja jest zgodna z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). Kluczowe są zapisy art. 15h ust. 1 i 2, które określają warunki przedłużania ważności orzeczeń mające ścisły związek z dniem wejścia w życie ww. ustawy. Przedłużeniu ulegają zatem orzeczenia, których ważność upłynęła na 90 dni przed wejściem w życie ustawy, tj. w okresie od 9 grudnia do 7 marca, pod warunkiem złożenia wcześniej odpowiednich dokumentów o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Przedłużeniu ulegają również orzeczenia, których ważność upływa od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 8 marca. W przypadku orzeczeń, których ważność upłynęła po 8 marca, nie ma konieczności potwierdzenia złożenia dokumentów o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Orzeczenia, których ważność upłynęła we wskazanych wyżej terminach, zachowują swoją ważność najpóźniej do 60 dni po ustaniu stanu epidemii lub z chwilą wydania nowego orzeczenia. Przedłużeniu ulega również prawo do otrzymywania świadczeń wynikających ze stopnia niepełnosprawności wskazanego w orzeczeniu, które straciło ważność z powodów wskazanych powyżej. Dlatego też osoby, których dotyczą przedstawione przepisy, nie tracą prawa do uzależnionych od niepełnosprawności: świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rafał Kanarek / www.niepelnosprawni.gov.pl