Treść artykułu

Mamy córkę w wieku 13 lat. Córka ma problemy ze wzrokiem nosi w tej chwili szkła -7 – lewe oko, prawe -4. Czy córka może zostać członkiem PZN i czy przysługują jej jakieś ulgi i uprawnienia?

Pytanie:

Mamy córkę w wieku 13 lat. Córka ma problemy ze wzrokiem nosi w tej chwili szkła -7 – lewe oko, prawe -4. Czy córka może zostać członkiem PZN i czy przysługują jej jakieś ulgi i uprawnienia?

Odpowiedź:

prawo korzystania z ulg i uprawnień przysługuje osobom niepełnosprawnym. Podobnie, aby stać się członkiem Polskiego Związku Niewidomych należy legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na podstawie podanych przez Państwa parametrów – moc szkieł nie jesteśmy jesteśmy stanie stwierdzić, czy dziecko będzie mogło otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności.
Organem uprawnionym do orzekania, czy osoba jest niepełnosprawna, jest powiatowy zespół do Spraw orzekania o niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
Zespół ten po złożeniu wniosku przez zainteresowanego lub jego przedstawiciela ustawowego może zaliczyć osobę do znacznego, umiarkowanego albo lekkiego stopnia niepełnosprawności, a dziecko do ukończenia 16 roku życia – może uznać za niepełnosprawne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów orzekania o niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. nr 17, poz. 162) oceny niepełnosprawności u osoby w wieku do 16 roku życia dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

  • przewidywanego okresu trwania upośledzenia stanu zdrowia z powodu stanów chorobowych przekraczającego 12 miesięcy,
  • niezdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodującej konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, albo
  • znacznego zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagającego systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem.

Do stanów chorobowych, które uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku, należą między innymi wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące znaczne ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni.

Jeśli córka otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności, będzie mogła stać się członkiem podopiecznym Polskiego Związku Niewidomych.