Kryształy moich finansów

Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny w Warszawie realizuje projekt pt.: „Kryształy moich finansów” dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” – I Edycja.

Głównym celem projektu jest podnoszenie wiedzy finansowo-ekonomicznej niewidomej i słabowidzącej młodzieży w czasie trwania projektu.

Projekt realizowany jest od października 2022 roku do końca marca 2023.

W ramach projektu przewidziano:

  1. Pilotażowe szkolenia/warsztaty dla młodzieży niewidomej lub słabowidzącej.
  2. Opracowanie materiałów dydaktycznych, które służyć będą kontynuacji działań i upowszechnianiu wiedzy:
    1. modelowy program szkolenia młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku w zakresie zarządzania własnymi środkami finansowymi,
    2. poradnik zawierający krótkie informacje merytoryczne i przykłady dobrych praktyk.

Na szkoleniach/warsztatach uczestnikom projektu przekazane zostaną podstawowe informacje na temat racjonalnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi, np.: jak należy planować, optymalizować wydatki, oszczędzać, jakie narzędzia informatyczne są do tego celu pomocne, jak inni radzą sobie z budżetem domowym (przykłady dobrych praktyk), inne.

W projekcie bezpośrednio uczestniczyć mogą osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku lub równoważne ZUS,
  • Są uczniami szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych,
  • Są w wieku 18–35 lat,
  • Mieszkają na stałe w Polsce.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą e-mail na adres: pzn@pzn.org.pl.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 22 831-33-83 lub 22 635 76 16.

Grant realizowany ze środków Fundacji Empiria i Wiedza

Informacje