Treść artykułu

Jak zapisać się do PZN

Przyjmując nowego członka w szeregi PZN, należy kierować się przepisami statutu Polskiego Związku Niewidomych.

 1. Kto może zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych

  Członkiem zwyczajnym Polskiego związku Niewidomych może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat oraz ze względu na stan wzroku została uznana przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym, bądź została uznana przez inny organ orzekający za całkowicie niezdolną do pracy.
  Ważne orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów z powodu stanu wzroku,

  wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 września 1997 r., także uprawniają do członkostwa w Związku.

  Członkiem podopiecznym może być osoba fizyczna: w wieku do lat 16, która ze względu na stan wzroku została uznana przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawną lub osoba, która ukończyła 16 lat i ze względu na stan zdrowia nie może wypełniać obowiązków członka zwyczajnego. Członkom podopiecznym przysługują wszystkie uprawnienia z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

  Członkiem zwyczajnym i podopiecznym związku może być również cudzoziemiec, o ile przebywa na stałe lub okresowo na terenie Polski i posiada stosowne orzeczenie.

  Zatem członkiem Polskiego Związku Niewidomych nie może być osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności. Kandydat na członka PZN, musi mieć udokumentowane uszkodzenie wzroku stosownym orzeczeniem. Zaświadczenie dotyczące jednostki chorobowej czy mocy dioptrii w okularach nie stanowią podstawy przyjęcia do Związku.
  Aktualnie w Polsce zespoły orzekające o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok określają:

  Znaczny stopień niepełnosprawności orzekany jest u osoby, która:

  • utraciła wzrok;
  • ma ostrość wzroku (po korekcji) w lepszym oku równą lub poniżej 0,05;
  • ma zawężone pole widzenia poniżej 20°.

  Umiarkowany stopień niepełnosprawności orzekany jest osobom z obniżeniem ostrości wzroku (po korekcji) w oku sprawniejszym w granicach 0,06-0,1 lub/i zwężeniem pola widzenia do 30°.

  Lekki stopień niepełnosprawności orzekany jest osobom, u których ostrość wzroku w oku lepszym i po korekcji wynosi nie więcej niż 0,3.

  U dzieci poniżej 16 roku życia nie orzeka się stopnia niepełnosprawności.

  Za niepełnosprawne uznaje się dziecko z wrodzoną lub nabytą wadą narządu wzroku powodującą znaczne ograniczenia jego sprawności, tj. obniżenie ostrości w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 wg skali Snellena, po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do 30°.

 2. Legitymacja PZN

  Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych jest dokumentem potwierdzającym przynależność członka PZN do organizacji.

  Polski Związek Niewidomych wydaje legitymacje: członkom zwyczajnym oraz członkom podopiecznym. W legitymacji członka podopiecznego do lat 16 nie wpisuje się stopnia niepełnosprawności, a w legitymacji dziecka do lat 4 nie wymaga się fotografii.

 3. Uprawnienia wynikające z posiadania legitymacji PZN

  Podstawowym uprawnieniem wynikającym z posiadania legitymacji PZN jest możliwość korzystania ze wszystkich form pomocy i wsparcia oferowanych przez Związek. Ponadto legitymacja PZN jest dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską, na terenie wielu miast w Polsce. Na przykład w Warszawie osoby niewidome ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadające legitymację PZN, mają prawo do darmowych przejazdów komunikacją miejską wraz z przewodnikiem. Należy podkreślić, że na terenie każdego miasta w Polsce kwestia honorowania legitymacji PZN może wyglądać inaczej. Legitymacja jest również honorowana przy udokumentowaniu prawa do zwolnienia z opłat abonamentowych.

  Warszawa, dnia 1.03.2013 r.