Treść artykułu

Dlaczego konduktorzy w pociągach PKP nie honorują legitymacji bez kodu przyczyny niepełnosprawności “04-O”, lecz wymuszają ten kod , pomimo posiadania przy sobie oryginału orzeczenia o niepełnosprawności jak również legitymacji PZN?

Pytanie:

Dlaczego konduktorzy w pociągach PKP nie honorują legitymacji bez kodu przyczyny niepełnosprawności “04-O”, lecz wymuszają ten kod , pomimo posiadania przy sobie oryginału orzeczenia o niepełnosprawności jak również legitymacje PZN. Szczególnie dotyczy to osób zaliczonych do II grupy inwalidztwa?

Odpowiedź:

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. Dz.U.03.139.1328. w § 35 ust.1 pkt 5 jest napisane:” Na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności, o którym mowa w § 32.ust.2″. Nigdzie nie ma obowiązku wynikającego z ustawy ani z rozporządzenia , że wymóg ten jest bezwzględny, że kod niepełnosprawności musi być wpisany na legitymacji / białej/ osoby niepełnosprawnej.

Rozporządzenie w sprawie dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego określa bardzo precyzyjnie, jakimi dokumentami należy poświadczać swoje uprawnienia do ulgowego biletu. Dokumenty te są numeratywnie wymienione dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (I grupa inwalidzka), jak i dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku.

Wśród dokumentów dla tych ostatnich jest wymieniona legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku albo opatrzona symbolem przyczyny niepełnosprawności “04-O”.

Jeśli legitymacja osoby niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie zawiera oznaczenia przyczyny niepełnosprawności nie jest dokumentem wystarczającym do poświadczenia uprawnienia do ulgowego przejazdu, gdyż w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności tylko ci, którzy mają problemy ze wzrokiem, korzystają z ulg.
W takim przypadku należałoby przedstawić inny z wymienionych w rozporządzeniu dokumentów, m.in. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidztwa z powodu uszkodzenia wzroku itp.

Problemy wynikają być może z faktu, że konduktorzy nie znają wszystkich obowiązujących dokumentów wydawanych przez organy orzekające o niepełnosprawności.

Gdy konduktor kwestionuje ulgę (a pasażer posiada dokument wymieniony w rozporządzeniu), należy zwrócić się do jego przełożonego, a w najgorszym razie złożyć odwołanie od nałożonej kary – z pewnością zostanie uwzględnione.

Legitymacja PZN nie jest już dokumentem, który uprawnia do ulgowych przejazdów, może więc również nie być wystarczająca do potwierdzenia, że umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje jej właścicielowi z powodu uszkodzenia wzroku (jak już pisałam konduktorzy nie uznają jej za dokument prawnie usankcjonowany).