Treść artykułu

Co trzeba zrobić, aby należeć do Polskiego Związku Niewidomych?

Pytanie:

Co trzeba zrobić, aby należeć do Polskiego Związku Niewidomych?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 11 Statutu Polskiego Związku Niewidomych członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, podopiecznych, nadzwyczajnych, wspierających i honorowych.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ze względu na stan wzroku została uznana przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź została uznana przez inny organ orzekający za niezdolną do pracy czy innej działalności w zakresie odpowiadającym niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Ważne orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów z powodu stanu wzroku, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 września 1997 r., także uprawniają do członkostwa Związku.

Osoba, która posiada odpowiednie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności spowodowanej stanem wzroku, powinna udać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania koła Polskiego Związku Niewidomych i wypełnić deklarację członkowską.

Adresy wszystkich kół PZN znajdują się na stronie internetowej: www.pzn.org.pl.