Treść artykułu

Na jakiego typu pomoc finansową może liczyć osoba słabowidząca, która do 16 roku życia miała II grupę inwalidzką, obecnie nie ma orzeczonego stopnia niepełnosprawności ani niezdolności do pracy. Czy może starać się o rentę inwalidzką czy socjalną?

Pytanie:

Na jakiego typu pomoc finansową może liczyć osoba słabowidząca, która do 16 roku życia miała II grupę inwalidzką, obecnie nie ma orzeczonego stopnia niepełnosprawności ani niezdolności do pracy. Czy może starać się o rentę inwalidzką czy socjalną? Obecnie osoba ta nie otrzymuje żadnej pomocy finansowej. Ukończyła studia, pracuje, ale jej zarobki są bardzo niskie.

Odpowiedź:

Warunkiem otrzymania świadczeń rentowych z ubezpieczenia społecznego jest uznanie danej osoby przez lekarza orzecznika ZUS za niezdolną do pracy.

Jeśli niezdolność do pracy powstanie w czasie zatrudnienia (w trakcie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne), przysługuje renta inwalidzka (z tytułu niezdolności do pracy).

W przypadku gdy niezdolność jest całkowita renta inwalidzka jest wyższa, przy niezdolności częściowej jest nieco mniejsza. Jej wysokość zależy od wysokości zarobków i liczby przepracowanych lat oraz liczby lat, jaka pozostała do wieku emerytalnego.

Natomiast jeśli całkowita niezdolność do pracy powstała w dzieciństwie (do ukończenia 18 roku życia) lub w czasie nauki w szkole lub szkole wyższej (nie później niż do ukończenia 25 lat), zainteresowany może się starać o rentę socjalną.

W wyżej przedstawionym przypadku można, moim zdaniem, faktycznie postarać się jedynie o rentę socjalną, jeżeli lekarz orzecznik ZUS uzna, że osoba ta jest całkowicie niezdolna do pracy od dzieciństwa, ZUS wyda decyzję o przyznaniu renty socjalnej. De facto nie będzie ona jednak wypłacana, ponieważ osoba ta pracuje i pobiera wynagrodzenie (chyba że zarabia mniej niż 30% przeciętnego wynagrodzenia). Renta będzie zawieszona, jednak w przypadku utraty zatrudnienia będzie mogła być wypłacana.

Aby starać się o rentę inwalidzką, należy udowodnić, że w czasie zatrudnienia powstała niezdolność do pracy albo nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia. Renta ta jest o tyle korzystniejsza, że pobierając ją, można zarobić większe kwoty bez konieczności zmniejszania czy zawieszania tego świadczenia.