Treść artykułu

Czy mogę liczyć na jakąś pomoc np. świadczenie pielęgnacyjne, w przyszłości kolonie rehabilitacyjne itp.? Jestem matką 5-letniego chłopca, który jak twierdzą badania okulistyczne widzi na oko lewe ok.4%,oko prawe jest zdrowe.

Pytanie:

Czy mogę liczyć na jakąś pomoc np. świadczenie pielęgnacyjne, w przyszłości kolonie rehabilitacyjne itp.? Jestem matką 5-letniego chłopca, który jak twierdzą badania okulistyczne widzi na oko lewe ok.4%,oko prawe jest zdrowe. Jest to wada genetyczna (+7),którą się leczy tylko ćwiczeniami, zasłaniając cały dzień oko zdrowe i nosząc okulary (+5 ).

Odpowiedź:

Najważniejszą kwestią jest ustalenie, czy syn Pani ma orzeczenie o niepełnosprawności.
Można się o nie starać w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności (zespoły takie działają przy urzędach starostów).

Jeżeli chodzi o świadczenia finansowe, to zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych można starać się o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem.
Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka:

  • jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem
  • jeżeli dziecko, nad którym ma być sprawowana opieka, legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł netto.

Jeżeli syn ma orzeczenie o niepełnosprawności wraz z wyżej wymienionymi wskazaniami (powinno to być wyraźnie zaznaczone na orzeczeniu), można starać się o świadczenie pielęgnacyjne. Wynosi ono 420 zł miesięcznie.

Niezależnie od świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, może Pani złożyć w urzędzie gminy wniosek o zasiłek pielęgnacyjny na synka. Wynosi on 153 zł miesięcznie. Nie zależy on od dochodów rodziny.

Jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności może zostać członkiem podopiecznym Polskiego Związku Niewidomych i korzystać z pomocy oferowanej przez naszą organizację dla dzieci z problemami wzrokowymi i ich rodzin (m.in. turnusy rehabilitacyjne).