Treść artykułu

Z ulgą jakiej wysokości mogę kupić bilet dla siebie i dziecka, które ma mniej niż 16 lat i jest niepełnosprawne wyjeżdżając np. na wakacje?

Pytanie:

Z ulgą jakiej wysokości mogę kupić bilet dla siebie i dziecka, które ma mniej niż 16 lat i jest niepełnosprawne wyjeżdżając np. na wakacje?

Odpowiedź:

Jadąc wraz z dzieckiem do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny, należy zakupić bilet z ulgą w wysokości 78% dla dziecka niepełnosprawnego i dla opiekuna (rodzica).

Jeśli rodzic z niepełnosprawnym dzieckiem podróżuje do innych miejsc, np. w celach wypoczynkowych, to wchodzą w grę ulgi przewidziane dla wszystkich dzieci w danym wieku, a nie ulgi z tytułu niepełnosprawności. Dotyczy to dzieci do ukończenia 16 roku życia, czyli do chwili orzeczenia stopnia niepełnosprawności.

Wygląda to następująco:

I. Dziecko w wieku do 4 lat korzysta, na podstawie biletów jednorazowych, z ulgi:

1) 100% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego;

2) 100% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, jeżeli dziecko nie korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia;

3) 78% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, jeżeli dziecko korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia.
Dokumentem uprawniającym do ww. ulg jest dokument stwierdzający wiek dziecka;

II. Dziecko w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego korzysta z ulgi 37 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów jednorazowych;
Dokumentami potwierdzającymi prawo do tej ulgi są odpowiednio:

a) dokument stwierdzający wiek dziecka;

b2) zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej;

c) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego;

III. Dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniowie korzystają z ulgi 37 % – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, dokumenty poświadczające prawo do korzystania z tych ulg są następujące:

a) dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny – zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydane przez dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły,

b) dla dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, do ukończenia 24 roku życia – legitymacja szkolna (okazywana wraz z innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku ucznia, jeżeli nie jest on określony w legitymacji szkolnej).

IV. Opiekun lub rodzic towarzyszący dziecku w wypadkach opisanych w punktach powyższych nie ma prawa do żadnej ulgi.