Treść artykułu

Rozeznanie cenowe w ramach projektu pt. „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” dot. opracowania broszury

Warszawa, dn. 23 września 2022r.

Rozeznanie cenowe w ramach projektu pt. „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.4.

Polski Związek Niewidomych, z siedzibą w Warszawie ul. Konwiktorska 9, zaprasza do składania ofert na opracowanie publikacji popularyzującej wśród osób z niepełnosprawnością wzroku korzyści ze współpracy z psem przewodnikiem oraz opieki nad zwierzętami pt. „Korzyści ze współpracy osoby niewidomej z psem przewodnikiem”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Autora (osoba fizyczna) lub Zespół Autorów (osoba prawna) całej publikacji popularyzującej wśród osób z niepełnosprawnością wzroku korzyści ze współpracy z psem przewodnikiem oraz opieki nad zwierzętami o objętości ok. 40 stron znormalizowanych (czyli 1800 znaków na stronę) + 10 zdjęć/rysunków. Publikacja przeznaczona jest dla osób zainteresowanych współpracą z psem przewodnikiem i dla już współpracujących z psami przewodnikami. Celem publikacji jest kontynuacja działań informacyjnych skierowanych do tej grupy osób, podnoszących poziom wiedzy w zakresie korzystania z pomocy psa przewodnika i zachęcających do starania się o psa. Publikacja ma być w formie pytań i odpowiedzi na nie.

Publikacja powinna zawierać treści zamieszczone w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego i jest to minimalny jej zakres. Autor lub Zespół Autorów ma możliwość zaproponowania w publikacji swoich treści.

Zadania po stronie Wykonawcy:

  • Opracowanie publikacji w formie pytań i odpowiedzi poprzedzonych wstępem.
  • Oddanie opracowanego materiału w trybie roboczym Zamawiającemu do konsultacji merytorycznej.
  • Wykonanie 10 zdjęć/rysunków.
  • Skorygowanie materiału zgodnie z uwagami Zamawiającego.
  • Przekazanie praw autorskich.

Zadania po stronie Zamawiającego:

  • Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie Autorów lub Zespołów Autorów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  • Podpisanie umowy z wyłonionym Autorem lub Zespołem Autorów.
  • Współpraca przy opracowaniu publikacji.

Zamówienie należy wykonać do 30 listopada 2022 r.

Warunki udziału:

  • Wykonawca to Autor lub Zespół Autorów. Wykonawca (w przypadku Zespołu każda z osób wchodzących w skład zespołu) powinien posiadać znajomość problematyki osób z niepełnosprawnością wzroku a szczególnie ich funkcjonowania w społeczeństwie, znajomość standardów szkolenia psów przewodników i przekazywania ich osobom zainteresowanym.
  • Wykonawca powinien posiadać dorobek w postaci artykułów, rozdziałów publikacji lub publikacji (minimum 3 w ciągu ostatnich trzech lat liczonych od terminu składania oferty – potwierdzone oświadczeniem w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami jest Iwona Optułowicz, 22 635 52 84; ioptulowicz@pzn.org.pl.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres ioptulowicz@pzn.org.pl lub w formie pisemnej na adres PZN, 00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9 w terminie do dnia 29.09.2022 r.

Do rozeznania cenowego dołączono: