Treść artykułu

Programy rehabilitacyjne wykonywane na zamówienie przez Polski Związek Niewidomych

Program Sally Mangold – Rozwojowy Program Percepcji Dotykowej i Rozpoznawania Liter Brajlowskich

Adresatami programu są głównie niewidome dzieci w wieku przedszkolnym. Program daje im szansę na kontakt z literami, podobną do tej, jaką mają dzieci widzące, mogące w sposób przypadkowy i nieograniczony patrzeć na różne materiały drukowane. Mogą z niego korzystać również dzieci starsze, które mają problemy z nauką brajla. Celem programu jest przede wszystkim:

 • rozwój zdolności percepcji dotykowej, które warunkują płynne i łatwe posługiwanie się techniką brajla,
 • zmniejszenie i wyeliminowanie niekorzystnych zachowań przy czytaniu.

Program składa się z 37 lekcji, przy czym w lekcjach od 1 do 14 nie identyfikowane są litery (lekcje te koncentrują się wyłącznie na ćwiczeniu percepcji dotykowej). Ponadto program zawiera sporo gier i zabaw.

Cena 713 zł (podręcznik dla ucznia 540 zł, podręcznik dla nauczyciela 173 zł).

Program Oregoński – Program rehabilitacji niewidomych i słabowidzących dzieci w wieku od 0 do 6 lat

Podstawą Programu jest założenie, że dzieci niewidome i słabowidzące rozwijają się podobnie do dzieci widzących prawidłowo, ale tempo rozwoju poszczególnych funkcji może być wolniejsze i konieczna jest modyfikacja najszerzej pojętego środowiska.

Program składa się z trzech części:

 • Podręcznika dla pedagogów,
 • Inwentarza umiejętności i sprawności, którego celem jest:
  • ustalenie poziomu rozwoju dziecka w zakresie 6 podstawowych dziedzin rozwoju,
  • wybranie właściwego celu nauczania (programu),
  • rejestrowanie wyników,
 • Zestawu ćwiczeń.

Dziedziny rozwoju, które obejmuje Program:

 • funkcje poznawcze,
 • język,
 • samodzielność,
 • socjalizacja,
 • mała motoryka,
 • duża motoryka.

Cena 312 zł.

Program rehabilitacji w zakresie orientacji i poruszania się niewidomych i słabowidzących dzieci z dodatkowo ograniczoną sprawnością” R. K. Harley’a, T. Wodd’a, J. Merbler

Program pozwala na określenie poziomu rozwoju dziecka w zakresie orientacji i poruszania się, umożliwia ustalenie umiejętności, od których należy rozpocząć szkolenie oraz zawiera systematyczny kurs orientacji i poruszania dla dzieci o obniżonej, wskutek dodatkowych ograniczeń, sprawności.

Program obejmuje cztery grupy sprawności:

 • sprawności związane z motoryką,
 • sprawności w zakresie poznawania zmysłowego,
 • sprawności w zakresie posługiwania się pojęciami,
 • sprawności związane z poruszaniem się.

Do każdej grupy ww. sprawności opracowano (odrębnie dla dzieci niewidomych i słabowidzących):

 • test oceniający poziom rozwoju dziecka,
 • arkusze ocen testowych,
 • podręcznik do ćwiczeń, które krok po kroku pomagają rozwijać podstawowe umiejętności niezbędne w orientacji i poruszaniu się,
 • zestawy arkuszy do notowania ocen uzyskiwanych przez uczniów w trakcie ćwiczeń.

Cały Program składa się więc z 8 zeszytów z testami, ćwiczeniami i arkuszami do notowania wyników testów i ćwiczeń.

W Programie są także dwa podręczniki dla instruktorów:

 • jeden do części programu przeznaczonej do pracy z dziećmi niewidomymi,
 • drugi do części przeznaczonej do pracy z dziećmi słabowidzącymi.

Program może być realizowany przez psychologów, instruktorów orientacji przestrzennej i poruszania się, pedagogów specjalnych, instruktorów wychowania fizycznego.

Cena 525 zł.

Zamówienia przyjmuje Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego PZN, e-mail: rehabilitacja@pzn.org.pl. Należność za zamówione egzemplarze należy wpłacać na konto bankowe nr BANK Pekao S. A. 87 1240 2887 1111 0010 7367 7715.