Treść artykułu

Programy dla niewidomych dotyczące zakupu i naprawy sprzętu

Programy, w ramach których osoby z dysfunkcją wzroku mogą starać się o środki na zakup i naprawę sprzętu i urządzeń stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.


 

Porównane zostały trzy programy:

  1. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” (program, który zastąpił dotychczasowy „Komputer dla Homera”).
  2. Dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.
  3. Program realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.

Poniższe zestawienie nie jest kompletnym kompendium wiedzy na temat każdego z programów. Chcąc skorzystać ze środków w ramach któregoś z nich, należy dokładniej zaznajomić się z jego warunkami. Zestawienie niniejsze ma jedynie przybliżyć, na co i w jakiej wysokości środki są możliwe do zdobycia dla osoby niepełnosprawnej.

I. CELE PROGRAMÓW

1. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”:

Cel główny:
Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Cel szczegółowy to przygotowanie beneficjentów z dysfunkcją wzroku do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.

 

2. „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie m.st. Warszawy, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub równoważne oraz utworzenie i wyposażenie 7 Specjalistycznych Centrów Informatycznych, ogólnodostępnych dla osób o różnych niepełnosprawnościach.

 

3. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Celem dofinansowania jest usunięcie barier, których brak umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 

II. ŚRODKI NA CELE WSKAZANE W PROGRAMIE; REALIZATOR

1. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.
Ś
rodki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji programu.
Samorząd powiatowy, który wyraża chęć przystąpienia do realizacji programu składa w tym zakresie oświadczenie oraz zawiera z PFRON:
– porozumienie – w celu skoordynowania działań realizowanych w ramach programu,
– corocznie umowę w sprawie realizacji programu, która określa obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.
A zatem w programie uczestniczą tylko te powiaty, które wyrażą taką chęć w stosunku do PFRON oraz zawrą z nim odpowiednie umowy.

 

2. „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Realizator: Miasto Stołeczne Warszawa.

 

3. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane powiatom zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, jakie mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

III. KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O ŚRODKI W RAMACH PROGRAMU

 

1. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (to jest w wieku 18-60 lat w przypadku kobiet, 18-65 lat – w przypadku mężczyzn) lub jest dzieckiem i posiada:

a/ znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b/ dysfunkcję narządu wzroku.

2. „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
a) pełnoletnie osoby niepełnosprawne z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
b) osoby zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy,
c) osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, to jest osoby nie posiadające dostępu do Internetu w stopniu, który umożliwia im rozwój zawodowy lub/i aktywność społeczną.
W ramach jednego gospodarstwa domowego o uczestnictwo w projekcie może ubiegać się jedna osoba, nawet jeśli więcej niż jeden członek wspólnego gospodarstwa domowego spełnia kryteria wymienione powyżej.

3. Dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

O środki mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

IV. CO MOŻNA OTRZYMAĆ, O CO MOŻNA SIĘ STARAĆ W RAMACH PROGRAMU

1. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

W ramach programu udzielane jest dofinansowanie kosztów:

a) zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (obszar B1),

b) zakupu urządzeń lektorskich (obszar B2),

c) zakupu urządzeń brajlowskich (obszar B3),

d) szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń lektorskich i brajlowskich (obszar B4).

 

2. „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.

W ramach programu użyczonych będzie 300 specjalistycznych zestawów komputerowych, w tym 270 dla osób słabowidzących oraz 30 dla osób niewidomych.
Będzie to komputer przenośny wraz z oprogramowaniem standardowym oraz skaner, odtwarzacz książek mówionych, program rozpoznający znaki oraz oprogramowanie udźwiękowiająco-ubrajlawiające lub powiększająco-udźwiękowiające. Ponadto beneficjentowi zapewniony zostanie mobilny dostęp do Internetu.

 

3. Dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Nie ma katalogu sprzętu, o który można się ubiegać. Warunkiem jest, by dofinansowane urządzenia, pomoce, sprzęty umożliwiły lub w znacznym stopniu ułatwiły osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 

V. JAK CZĘSTO MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ O ŚRODKI

1. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku otrzymały środki na cele wskazane w programie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

2. „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.

Program ma charakter jednorazowy. Zestawy będą przyznane raz, efekty programu mają być utrzymane przez lat 5.
Trzeba pamiętać, iż uczestnik nie mógł uzyskać dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego ze środków publicznych w ciągu ostatnich 2 lat, a także nie mógł w tym czasie brać udziału w programach, których celem było zapewnienie uczestnikom dostępu do Internetu lub / i przekazanie albo użyczenie sprzętu komputerowego.

 

3. Dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

O środki mogą starać się osoby niepełnosprawne, które nie później niż 3 lata temu uzyskały dofinansowanie na cele związane z likwidacją barier ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

VI. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

1. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów programu wynosi, w przypadku:

a) zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (obszar B1) – 5.000 zł,

b) zakupu urządzeń lektorskich (obszar B2) – 5.000 zł,

c) zakupu urządzeń brajlowskich (obszar B3) – 12.000 zł,

d) szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń lektorskich i brajlowskich (obszar B4)

2. „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.
Nie ma kwot, beneficjenci otrzymują sprzęt.

3. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

VII. WYSOKOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO

1. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Udział własny osoby wnioskującej o pomoc wynosi w przypadku:
a) specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania (obszar B1) – 10% ceny brutto zakupu,
b) urządzeń lektorskich (obszar B2) – 10% ceny brutto zakupu,
c) urządzeń brajlowskich (obszar B3) – 5% ceny brutto zakupu,
d) szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń lektorskich i brajlowskich (obszar B4) – 0.

Wkład własny nie może pochodzić ze środków PFRON.

 

2. „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.
brak wkładu własnego.

 

3. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Wysokość wkładu własnego nie może być mniejsza niż 20% kosztów przedsięwzięcia.

 

VIII. SPOSÓB UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI

1. Pilotażowy program „Aktywny samorząd.

Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a w przypadku niepełnosprawnych osób poniżej 18 roku życia – wniosek rodzica sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną lub opiekuna prawnego, a w przypadku pełnoletniej osoby niepełnosprawnej nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych – wniosek opiekuna prawnego.
Wniosek winien zawierać uzasadnienie.

 

2. „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.
Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami.

 

3. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Pisemny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

 

IX. GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

1. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 

2. „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy,
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych.

 

3. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Wniosek należy złożyć do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie.

 

X. TERMIN DKŁADANIA WNIOSKÓW

  1. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku realizacji programu.

 

2. „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.
Wnioski należy składać do 14 sierpnia 2012 r.

 

3. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Wniosek można składać w każdym czasie.

 

XI. KRYTERIA DODATKOWE

1. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

W 2012 roku preferowane są wnioski dotyczące:

a) osób niepełnosprawnych, które studiują lub uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych,

b) osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo,

c) mieszkańców obszarów wiejskich.
Warunkami dodatkowymi, które będą brane pod uwagę przy wyborze wniosków, które otrzymają dofinansowanie będą (jeżeli powyższe okażą się niewystarczające) stopień niepełnosprawności wnioskodawcy, a następnie wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu.

2. „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”:
Pierwszym kryterium jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Gdy zastosowanie tego kryterium będzie niewystarczające, gdyż liczba osób spełniających warunki projektu będzie wyższa niż liczba przewidzianych w projekcie beneficjentów, zostanie zastosowane kryterium dochodowe (przez kryterium dochodowe rozumie się dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie przekraczający kwoty 682,47 zł), zakwalifikowane zostaną osoby o niższym kryterium dochodowym.

3. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

 

XII. PODSTAWA PRAWNA

  1. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

 

2. „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r.
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego, Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013.

 

Opracowali: Dominika Buchalska i Krzysztof Wiśniewski

Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN