Treść artykułu

Nowe zasady korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Warszawie

Nowe zasady korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Warszawie

UCHWAŁA RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 maja 2013 r., (nr LVI/1584/2013), określiła nowe zasady korzystania z ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Nowe zasady korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Warszawie

UCHWAŁA RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 maja 2013 r., (nr LVI/1584/2013), określiła nowe zasady korzystania z ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Paragraf 1 załącznika do uchwały zawiera wykaz grup uprawnionych do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w stolicy.

Zgodnie z par. 1 ust 9 załącznika do uchwały do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej uprawnione są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku, na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Ponadto osoby niewidome posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z powodu choroby narządu wzroku mogą korzystać z darmowych przejazdów na podstawie dokumentów stwierdzających niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwo I grupy, z powodu stanu narządu wzroku.

Przewodnikowi wskazanemu przez osoby niewidome ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz przez osoby niewidome całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, lub całkowicie niezdolne do pracy również przysługuje prawo do darmowych przejazdów.

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są również dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia na podstawie: ważnej legitymacji szkolnej wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów ze stwierdzoną niepełnosprawnością, orzeczenia, o co najmniej częściowej niezdolności do pracy, a także orzeczenia o niepełnosprawności lub ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Uprawnienie do darmowych przejazdów warszawską komunikacją miejską przysługuje opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w sytuacji, gdy opiekun podróżuje z dzieckiem, lub gdy podróżuje po nie lub po odwiezieniu dziecka wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej – na podstawie zaświadczenia wydanego przez jedną z wymienionych placówek i zarejestrowanego w Zarządzie Transportu Miejskiego z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego oraz placówki, do której uczęszcza dziecko niepełnosprawne z imieniem i nazwiskiem opiekuna.

Wzór zaświadczenia określi Prezydent Warszawy.

Przedstawione wyżej zasady korzystania z ulgi komunikacyjnej na terenie Warszawy wchodzą w życie 1 lutego 2014 roku.

Jednocześnie informujemy, iż legitymacja Polskiego Związku Niewidomych będzie dokumentem uprawniającym do bezpłatnych przejazdów stołeczną komunikacją tylko do dnia 31 marca tego roku. Od 1 kwietnia nie będzie ona uprawniała do darmowego korzystania z komunikacji miejskiej w Warszawie. Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku będą mogły korzystać z darmowych przejazdów na podstawie dokumentów wyżej omówionych.

Krzysztof Wiśniewski
Prawnik
Centrum Rehabilitacji Instytut Tyflologiczny PZN