Treść artykułu

Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie

Medyczne Studium Zawodowe im. prof. St. Liebharta

20-090 Lublin,
ul. Jaczewskiego 5,
tel. (81) 747-80-81,
e-mail: msz@msz.lublin.pl,
www.msz.lublin.pl

1. Masaż Leczniczy – nauka trwa dwa lata.

Kandydaci przyjmowani są w oparciu o uzyskaną ilość punktów przeliczoną za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Na wydział masażu z przedmiotów: biologia, fizyka, wiedza o społeczeństwie:

  • celujący 50 pkt
  • bardzo dobry 40 pkt
  • dobry 30 pkt
  • dostateczny 20 pkt
  • dopuszczający 10 pkt

Z kandydatami odbywają się rozmowy kwalifikacyjne na temat wybranego zawodu, ewentualnie egzamin z biologii z elementami nauki o człowieku.