Treść artykułu

Czy osoby dorosłe będące członkami PZN, które się uczą, muszą opłacać składki czy tak jak osoby poniżej 16 roku życia uczące się są zwolnione z opłat?

Pytanie:

Czy osoby dorosłe będące członkami PZN, które   się uczą, muszą opłacać składki czy tak jak osoby poniżej 16 roku życia uczące się są zwolnione z opłat?

Odpowiedź:

Osoby należące do naszej organizacji mające więcej niż 16 lat są członkami zwyczajnymi, a zatem dotyczy ich obowiązek opłacania składek członkowskich.

Istnieje oczywiście możliwość zwolnienia z tego obowiązku. Od opłaty składek może zwolnić  w drodze uchwały Prezydium Zarządu Okręgu członka PZN na czas określony lub na stałe z powodu jego sytuacji  materialnej. Prezydium może również w indywidualnych przypadkach obniżyć wysokość składki członkowskiej.

Wniosek o zwolnienie lub o obniżenie składki składa zainteresowany za pośrednictwem macierzystego koła, Zarząd Koła na wniosku przedstawia swoją opinię.

Zwolnienie z opłacania składek członkowskich lub obniżenie ich wysokości może nastąpić również bez wniosku zainteresowanego, a jedynie na wniosek Zarządu Koła lub z inicjatywy Prezydium Zarządu Okręgu, z tym że inicjatywa ta powinna być skonsultowana z Zarządem Koła.