Treść artykułu

Czy osoba, która skończyła 80 lat i jest członkiem PZN, może być jego członkiem podopiecznym?

Pytanie:

Czy osoba, która skończyła 80 lat i jest członkiem PZN, może być jego członkiem podopiecznym?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 11 ust. 1 statutu Polskiego Związku Niewidomych „Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, podopiecznych, nadzwyczajnych, wspierających i honorowych”.

Członkiem podopiecznym może być osoba fizyczna, która:

  • Nie ukończyła 16 roku życia i ze względu na stan narządu wzroku została uznana za niepełnosprawną lub
  • Z powodu stanu narządu wzroku została uznana za niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym i ze względu na stan zdrowia nie może wypełniać obowiązków członka zwyczajnego wynikających z postanowień statutu (§ 11 ust. 4).

Ze statutu PZN nie wynika, czy osoba, która ukończyła 80 lat może być uznana za członka podopiecznego.
Jedynym kryterium wyróżniającym członka podopiecznego, jakim posługuje się statut w odniesieniu do osób powyżej 16 lat, jest nie podeszły wiek, ale taki stan zdrowia, który uniemożliwia wypełnianie obowiązków członka zwyczajnego (obowiązkiem takim jest wg statutu czynny udział w życiu i działalności Związku). Jeśli osoba powyżej 16 roku życia nie może spełniać tego obowiązku, może być uznana za członka podopiecznego.

Status członka podopiecznego osobie powyżej 16 lat nadaje prezydium zarządu okręgu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania takiej osoby. Odbywa się to na wniosek zainteresowanego bądź jego opiekuna.