Treść artykułu

Czy moja 17-letnia córka może być opiekunem (zakupić bilet z ulgą dla opiekuna/przewodnika) mojego 9-letniego niepełnosprawnego syna w czasie przejazdu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne koleją lub autobusem PKS?

Pytanie

Czy moja 17-letnia córka może być opiekunem (zakupić bilet z ulgą dla opiekuna/przewodnika) mojego 9-letniego niepełnosprawnego syna w czasie przejazdu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne koleją lub autobusem PKS?

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r.

o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. nr 175, poz. 1440, z późn. zm.) ”do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:

  1)  dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;

  2)  jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – na podstawie biletów jednorazowych.

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem” (art. 2 ust. 5).

A zatem Pana syn, jeżdżąc na zabiegi rehabilitacyjne, korzysta ze zniżki w wysokości 78%. Ulgę tej samej wysokości ma osoba mu towarzysząca – jedno z rodziców lub opiekun. Jednakże zgodnie z zapisem ustawowym opiekunem dziecka niepełnosprawnego (poniżej 16 roku życia) może być rodzic lub opiekun. Opiekunem jest osoba, któŽa ukończyła 18 rok życia (art. 1a ust. 4 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy).

A zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekunem nie może być Pańska 17-letnia córka.