Treść artykułu

Czy koła pzn posiadają jakieś podstawy prawne zwalniające z opłat za przesyłki czarnodrukowe do swoich członków?

Pytanie:

Czy koła pzn posiadają jakieś podstawy prawne zwalniające z opłat za przesyłki czarnodrukowe do swoich członków.

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188, z późn. Zm.) Przesyłką dla ociemniałych jest przesyłka o masie do 7.000 g, zawierająca korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadaną w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości (przez niewidomych i ociemniałych ustawa rozumie osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku).

Przesyłka taka jest wolna od opłat, jeżeli jest nadana przez bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz tych osób, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej albo jeśli jest nadana przez osobę niewidomą lub ociemniałą i adresowana do wyżej wymienionych instytucji.

Wykaz bibliotek, organizacji zrzeszających osoby niewidome lub ociemniałe oraz organizacji działających na rzecz tych osób określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej i Ministra Kultury z dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1753).

Wśród organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych jest wymieniony również Polski Związek Niewidomych.

A zatem również koła PZN mogą korzystać ze zwolnień od opłat za przesyłki wysyłane do członków. Nie mogą to być jednak przesyłki ze zwykłym drukiem, ale pisane w brajlu, powiększonym drukiem, na kasetach magnetofonowych i tym podobnych nośnikach.