Treść artykułu

Zwolnienie z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r.

Opłata miejscowa – opłata, która jest pobierana od osób fizycznych przebywających

dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe

oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,

2) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru

ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o

gminach uzdrowiskowych – za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Opłata uzdrowiskowa – opłata, która jest pobierana od osób fizycznych przebywających

dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych

w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska

na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za

każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Opłat tych nie pobiera się między innymi od osób niewidomych i ich przewodników.

Ustawa nie zawiera definicji osoby niewidomej, jednakże zgodnie z ogólnym rozumieniem

przyjętym w polskim ustawodawstwie oraz na podstawie interpretacji wydanej przez

Ministerstwo Finansów należy uznać , że „osoba niewidoma” to osoba, u której na podstawie

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu wrodzonych

lub nabytych wad wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności „04-O”).

Ustawa nie określa też dokumentów, którymi należy poświadczyć prawo do tego zwolnienia.

Będą to jednak dokumenty, z których wynika zaliczenie do wyżej wskazanych stopni

niepełnosprawności wraz ze wskazaniem przyczyny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.): art. 17.