Treść artykułu

Zmiany w przepisach dotyczących korzystania z pomocy psów przewodników

Zmiany w przepisach dotyczących korzystania z pomocy psów przewodników Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i wyżywienia (Dz.U. 223, poz. 1463) wprowadziła uprawnienia dla osób niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących, w tym z psów przewodników, zmieniając niżej wymienione akty prawne.

Mianowicie na mocy tej ustawy:

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 Nr 127, poz. 721 ze zm) wprowadzone zostały zapisy mówiące że:

• Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

• Uprawnienie jak wyżej przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej.

Ponadto gwarantuje ono wstęp do parków narodowych i rezerwatów przyrody, a także na plaże i kąpieliska, osobie niepełnosprawnej wraz z psem asystującym.

.• Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

• W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849, ze zm.) zawarto, że opłaty od posiadania psów nie pobiera się od osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – z tytułu posiadania psa asystującego.

• W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm)dodany został zapis mówiący, że podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące zakłady obrotu żywnością lub gastronomii, obowiązane są uwzględniać w procedurach dotyczących dobrej praktyki higienicznej oraz wdrażania i stosowania zasad systemu HACCP prawo wstępu i korzystania z tych zakładów przez osoby niepełnosprawne z psem asystującym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wszystkie powyższe uprawnienia nie zwalniają osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego (przewodnika).

Ponadto warunkiem korzystania z uprawnień jest wyposażenie psa asystującego (przewodnika) w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Do pobrania tekst ustawy wprowadzającej zmiany.

Krzysztof Wiśniewski

prawnik

Instytut Tyflologiczny PZN

Centrum Rehabilitacji