Treść artykułu

Zespół Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami w Warszawie

Zespół Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami

02-321 Warszawa,
ul. Kopińska 6/10,
tel./fax (0-22) 822-03-44,
tel.(22) 658-43-30,
gabinet lekarski: 668-74-60,
e-mail: tecza@idn.org.pl,
www.idn.org.pl/tecza

Zakres działalności obejmuje:

Pomoc dziecku niewidomemu i słabowidzącemu: dokładna, wielostopniowa, specjalistyczna diagnoza, opracowanie indywidualnych programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych wspomagających rozwój dziecka oraz ich realizacja:

 • w bezpośredniej współpracy z rodzicami dziecka;
 • w placówkach dziennego pobytu.

Wspomaganie edukacji dzieci uczących się w szkołach i przedszkolach masowych. Pomoc rodzinie dziecka: terapia rodzinna, turnusy rehabilitacyjne dla rodzin, pomoc socjalna. Do Stowarzyszenia przyjmowani są rodzice dzieci niepełnosprawnych wzrokowo, zamieszkali na terenie województwa mazowieckiego. Celem działania jest objęcie kompleksową opieką dzieci niewidomych i słabowidzących i ich rodzin, wczesne wykrywanie niepełnosprawności wzrokowej i jej zapobieganie, upowszechnianie wiedzy na temat edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych wzrokowo.

Pomocą objęte są dzieci ze schorzeniami wzroku i niepełnosprawnością złożoną – na podstawie diagnozy okulistycznej i funkcjonalnej oceny widzenia przeprowadzanej przez okulistę oraz oceny neurologicznej i psychologicznej.

Pomoc udzielana jest w:

 • Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Złożoną Niepełnosprawnością,
  02-321 Warszawa,
  ul.Kopińska 6/10
  tel. (22) 822-03-44, 658-43-30;
  poniedziałek –piątek w godzinach 8.00 -16.30
 • Ośrodku dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Złożoną Niepełnosprawnością,
  Warszawa,
  ul. Leonarda 12
  tel. (22) 632-15-81, 632-45-61;
 • Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla niemowląt i małych dzieci niepełnosprawnych wzrokowo,
  00-150 Warszawa,
  ul. Nowolipie 13/15,
  tel. (22) 636 80 41.

Rodzice mogą zgłosić dziecko sami, bez specjalnego skierowania lub na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza lub innych pracowników służby zdrowia, Polski Związek Niewidomych i inne organizacje.

Opieką i poradnictwem objęte są dzieci w wieku niemowlęcym, żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym. Opieką objęte są również osoby dorosłe – niesamodzielne życiowo.