Treść artykułu

Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Rady Dostępności

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

 • 1.
 1. Przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju, zwanym dalej “Ministrem”, powołuje się Radę Dostępności, zwaną dalej “Radą”.
 2. Rada jest organem pomocniczym Ministra.
 • 2.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie przekazanych przez Ministra projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących dostępności;

2) rekomendowanie Ministrowi sposobu realizacji zadań określonych w programach na rzecz poprawy dostępności;

3) formułowanie zaleceń w przedmiocie zmiany przepisów w zakresie dostępności;

4) opiniowanie kryteriów dostępu dla akredytowania podmiotów certyfikujących dostępność;

5) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności.

 • 3.
 1. Przewodniczącym Rady jest Minister.
 2. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 50 członków, powoływanych i odwoływanych przez Ministra, spośród osób posiadających kompetencje, doświadczenie i wiedzę ekspercką w zakresie dostępności.
 3. Minister może występować do:

1) organów administracji rządowej,

2) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, o której mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 759),

3) Rady Dialogu Społecznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232),

4) Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), a także Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego,

5) Krajowej Izby Gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1218 oraz z 2018 r. poz. 650),

6) Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w rozdziale 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2494),

7) Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, o której mowa w rozdziale 9 ustawy, o której mowa w pkt 6,

8) innych podmiotów istotnych w kontekście zadań Rady

– o zaproponowanie kandydatów na członków Rady.

 • 4.
 1. Przewodniczący:

1) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady;

2) reprezentuje Radę na zewnątrz;

3) powołuje wiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Rady jej członka, w posiedzeniu może wziąć udział wskazany przez niego zastępca.
 3. Przewodniczący może zapraszać do uczestnictwa w pracach Rady inne osoby, niebędące jej członkami, których wiedza i doświadczenie, w szczególności z zakresu dostępności, mogą być przydatne do wykonywania zadań Rady.
 4. W celu realizacji zadań Rady, Przewodniczący może powoływać spośród jej członków zespoły ekspertów i grupy robocze oraz wskazywać ich przewodniczących.
 5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący Rady albo inny wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady.
 • 5.
 1. Rada działa kolegialnie.
 2. Ustalenia, wnioski i opinie Rady są przyjmowane w drodze konsensusu. W przypadku braku konsensusu, decydujący głos ma Przewodniczący.
 3. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, ustalenia, wnioski i opinie w zakresie, o którym mowa w ust. 2, mogą być przyjmowane w trybie obiegowym, poza posiedzeniami Rady, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • 6.
 1. Obsługę Rady zapewnia urząd obsługujący Ministra.
 2. Szczegółowy tryb działania Rady określa regulamin, przyjęty przez Radę na pierwszym posiedzeniu Rady zwykłą większością głosów.
 3. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie, nie otrzymując wynagrodzenia.
 4. Za udział w posiedzeniu Rady, członkom Rady oraz osobom, o których mowa w § 4 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
 • 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.