Treść artykułu

Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz w środki pomocnicze z Narodowego Funduszu Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie określa limity finansowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie, a także kryteria przyznawania wyrobów medycznych i okresy ich użytkowania, po upływie których można ponownie starać się o dofinansowanie na ten sam cel.

Poniżej przedstawione zostały wyroby medyczne, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia osób z problemami wzrokowymi.

Na wstępie trzeba podkreślić, że generalnie zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje osobom ubezpieczonym, to jest osobom podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, czyli świadczeniobiorcom.

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem biała laska przysługuje ubezpieczonym osobom niewidomym oraz niedowidzącym. Zlecenie na zaopatrzenie w białą laskę wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki. Laska przyznawana jest bezpłatnie, o ile jej cena nie przekracza kwoty 100 zł. Jeśli zaś chodzi o okres użytkowania, czyli okres, po upływie którego można ponownie wystąpić o zaopatrzenie w ten wyrób medyczny, to wynosi on 6 miesięcy.

Wśród innych wyrobów medycznych należy wymienić:

 1. Soczewka okularowa korekcyjna do bliży:

Kryteria przyznawania to wady wzroku wymagające korekcji, sfera +-6,00 dptr i cylinder do +-2 dptr;

 • Lekarzem uprawnionym do wydawania zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki;
 • Przyznawane są bezpłatnie dzieciom (do ukończenia 18 roku życia), jeżeli ich cena nie przekracza kwoty 25 zł, natomiast dorośli wnieść muszą wkład własny w wysokości 30%, jeżeli cena zakupu nie przekracza 25 zł;
 • Jeśli chodzi o okres użytkowania, to w odniesieniu do dzieci jest on ustalany według wskazań medycznych, nie może on być jednak krótszy niż 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób dorosłych okres użytkowania wynosi 2 lata;
 1. Soczewka okularowa korekcyjna do dali:

Kryteria przyznawania to wady wzroku wymagające korekcji, sfera +-6,00 dptr i cylinder do +-2 dptr;

 • Lekarzem uprawnionym do wydawania zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki;
 • Przyznawane są bezpłatnie dzieciom (do ukończenia 18 roku życia)., jeżeli cena ich zakupu nie przekracza 25 zł, dorośli zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości 30%, jeżeli cena zakupu nie przekracza 25 zł;
 • Jeśli chodzi o okres użytkowania, to w odniesieniu do dzieci jest on ustalany według wskazań medycznych, nie może on być jednak krótszy niż 6 miesięcy, natomiast wynosi 2 lata w przypadku osób dorosłych;
 1. Soczewka okularowa do bliży:
 • Jako kryteria przyznawania środków na ten cel ustalono wady wzroku wymagające korekcji, sfera +-6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr; sfera do +-6,00 dptr i cylinder od 2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną;
 • Lekarzem uprawnionym do wystawienia zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki;
 • Przyznawane są bezpłatnie dzieciom (do ukończenia 18 roku życia)., jeżeli cena ich zakupu nie przekracza 50 zł, dorośli zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości 30%, jeżeli cena zakupu nie przekracza 50 zł;
 • Okres użytkowania w odniesieniu do dzieci jest ustalany według wskazań medycznych, nie może być jednak krótszy niż 6 miesięcy, a w przypadku dorosłych wynosi 2 lata.
 1. Soczewka okularowa do dali:

             Jako kryteria przyznawania środków na ten cel ustalono wady wzroku wymagające korekcji, sfera +-6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr; sfera do +-6,00 dptr i cylinder od 2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną;

             Lekarzem uprawnionym do wystawienia zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki;

             Przyznawane są bezpłatnie dzieciom (do ukończenia 18 roku życia)., jeżeli cena ich zakupu nie przekracza 50 zł, dorośli zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości 30%, jeżeli cena zakupu nie przekracza 50 zł;

             Okres użytkowania jest ustalany w przypadku dzieci według wskazań medycznych, nie może być jednak krótszy niż 6 miesięcy, a w odniesieniu do dorosłych wynosi 2 lata.

 1. Soczewka kontaktowa twarda:

             Kryteria przyznawania to: stożek rogówki, anizometropia powyżej 4 dptr, afakia;

             Lekarzem uprawnionym do wystawiania zlecenia jest lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki;

             Wkład własny świadczeniobiorcy wynosi 30%, jeżeli limit ceny zakupu nie przekracza 500 zł;

             Okres użytkowania to 1 rok.

 1. Soczewka kontaktowa miękka:

             Kryteria przyznawania to: stożek rogówki, anizometropia powyżej 4 dptr, afakia;

             Lekarzem uprawnionym do wystawiania zlecenia jest lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki;

             Wkład własny świadczeniobiorcy wynosi 30%, jeżeli limit ceny zakupu nie przekracza kwoty 150 zł;

             Okres użytkowania to 1 rok.

 1. Epiproteza oka:
 • Kryteriami przyznania środków publicznych są zmiany wielkości i kształtu gałki ocznej wymagające uzupełnienia epiprotezą;
 • Lekarzem uprawnionym do wystawiania zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki;
 • Limit finansowania ze środków publicznych wynosi 800 zł; wkład własny w limicie finansowania ze środków publicznych nie jest wymagany, co oznacza, że jeśli cena epiprotezy nie przekracza wyżej wskazanej kwoty, nie ma potrzeby wnoszenia własnych środków;
 • Okres użytkowania wynosi w przypadku dorosłych 5 lat, dla dzieci (do ukończenia 18 roku życia) okres użytkowania jest ustalany według wskazań medycznych.
 1. Proteza oka:
 • Kryterium przyznania środków jest brak gałki ocznej;
 • Lekarz uprawniony do wystawiania zlecenia to lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki;
 • Limit finansowania ze środków publicznych wynosi 700 zł, a wkład własny w tym limicie nie jest wymagany, co oznacza, że jeżeli cena protezy nie przekracza wyżej wskazanej kwoty, to nie ma potrzeby wnoszenia swoich środków;
 • Okres użytkowania w odniesieniu do dorosłych został ustalony na 5 lat, w odniesieniu do dzieci (do ukończenia 18 roku życia) jest ustalany według wskazań medycznych.
 1. Lupa:
 • Kryterium przyznania środków na ten cel jest umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3;
 • Lekarzem uprawnionym do wystawienia zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki;
 • Jest ona przyznawana bezpłatnie, o ile limit ceny zakupu nie przekracza 80 zł;
 • Okres użytkowania został ustalony na 3 lata.
 1. Monookular:
 • Kryterium przyznania środków na ten cel jest umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3;
 • Lekarzem uprawnionym do wystawienia zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki;
 • Jest przyznawany bezpłatnie, o ile limit ceny zakupu nie przekracza 350 zł;
 • Okres użytkowania został ustalony na 5 lat.
 1. Okulary lupowe:
 • Kryterium przyznania środków na ten cel jest umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3;
 • Lekarzem uprawnionym do wystawienia zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki;
 • Są one przyznawane bezpłatnie, pod warunkiem, że limit ceny zakupu nie przekracza 350 zł;
 • Okres użytkowania został ustalony na 5 lat.
 1. Okulary lornetkowe do bliży:
 • Kryterium przyznania środków na ten cel jest umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3;
 • Lekarzem uprawnionym do wystawienia zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki;
 • Są one przyznawane bezpłatnie, pod warunkiem, że limit ceny zakupu nie przekracza 350 zł;
 • Okres użytkowania został ustalony na 5 lat.

Okulary lornetkowe do dali:

 • Kryterium przyznania środków na ten cel jest umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3;
 • Lekarzem uprawnionym do wystawienia zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki;
 • Są one przyznawane bezpłatnie, pod warunkiem, że limit ceny zakupu nie przekracza 350 zł;
 • Okres użytkowania został ustalony na 5 lat.

Planując zaopatrzenie się w dany wyrób medyczny, warto sprawdzić, jaka jest jego cena nabycia – czy mieści się w ustalonym limicie finansowania ze środków publicznych. Jeśli cena zakupu przekracza limit, to danego wyrobu nie otrzymamy na powyższych zasadach, tj. bezpłatnie lub za odpłatnością 30% ceny nabycia.

Z Narodowego Funduszu Zdrowia można otrzymać refundację kosztów jedynie do wysokości ustalonego limitu – wszystko ponad limit płaci osoba ubezpieczona zaopatrująca się w wyrób medyczny. O dofinansowanie kwoty nierefundowanej przez NFZ można starać się w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Zlecenie na wyroby medyczne jest automatycznie potwierdzane przez lekarza lub osobę wystawiającą zlecenie w systemie eWUŚ (elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorcy).

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji zlecenia można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem: www.nfz.gov.pl oraz uzyskać telefonicznie w oddziałach wojewódzkich NFZ.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r., w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1267 ze zm.)