Treść artykułu

Kilka białych lasek ułożonych obok siebie

Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz w środki pomocnicze z NFZ na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe zasady refundacji na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na wstępie trzeba przypomnieć, że zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje osobom ubezpieczonym, to jest podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, czyli świadczeniobiorcom.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1267) biała laska przysługuje ubezpieczonym osobom niewidomym oraz niedowidzącym. Zlecenie na zaopatrzenie w białą laskę wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki. Laska przyznawana jest bezpłatnie, o ile jej cena nie przekracza kwoty 100 zł. Jeśli zaś chodzi o okres użytkowania, czyli czas, po upływie którego można ponownie wystąpić o zaopatrzenie w ten wyrób medyczny, wynosi on 6 miesięcy. Limit ten nie dotyczy osób niewidomych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r., poz. 932) mogą ubiegać się o refundację białej laski wg potrzeb.

Celem opisanych niżej zmian jest skrócenie okresu oczekiwania na refundację przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r. poz. 1096), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555), umożliwiła stworzenie systemu informatycznego pozwalającego lekarzowi lub w niektórych sytuacjach osobie uprawnionej – pielęgniarce – wystawić i zweryfikować wniosek na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne.

W ramach aplikacji NFZ realizowane są następujące procesy:

  • wystawienie zlecenia,
  • przekazanie zlecenia do weryfikacji oddziałom wojewódzkim NFZ,
  • pobranie wyniku weryfikacji z NFZ, wydruk zlecenia zaopatrzenia,
  • pobranie zlecenia zaopatrzenia do realizacji,
  • aktualizacja danych refundacji wg uprawnień pacjenta na dzień przyjęcia do realizacji,
  • rejestrację realizacji zlecenia zaopatrzenia.

Ważną informacją jest więc to, iż z początkiem bieżącego roku elektronicznie wystawiony i zweryfikowany wniosek nie wymaga potwierdzenia w oddziale NFZ.

Zatem, po pomyślnej weryfikacji wniosku w gabinecie lekarskim, można bezpośrednio udać się do sklepu medycznego, aby zrealizować zlecenie m.in. na białą laskę.

W tym miejscu należy podkreślić, że lekarz nie ma obowiązku potwierdzania wniosku elektronicznie i wciąż może wystawić go na dotychczas obowiązujących zasadach, co niestety wiąże się z obowiązkiem wysłania zlecenia do delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia lub wizytę w oddziale funduszu.

Warto pamiętać, aby podczas wizyty nakłonić lekarza do przeprowadzenia weryfikacji wniosku o refundację przez wspomniany system informatyczny.

Od 1 stycznia wprowadzona została możliwość realizacji wniosków na zaopatrzenie comiesięczne jednorazowo na maksymalnie 6 miesięcy.

Omawiane zmiany mają ułatwić życie osobom, które korzystają z zaopatrzenia comiesięcznego – wnioskując o refundację na pieluchomajtki.

Pewną trudnością wynikającą z takiego rozwiązania jest obowiązek realizacji wniosku z rozbiciem na miesiące tylko w jednym sklepie medycznym.

Realizacja wniosków na zaopatrzenie comiesięczne (stomia, pieluchomajtki, cewniki) może być realizowana w sklepach internetowych, które mają podpisaną umowę z NFZ.

Wraz z opisanymi udogodnieniami likwiduje się Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego.

Czas na przygotowanie do zmian przychodni i sklepów medycznych

Każda zmiana systemowa – nawet ta mająca na celu ułatwienie procedur – wymaga czasu, który jest niezbędny na odpowiednie przygotowanie i zapoznanie się z nowościami. Wnioski potwierdzone do końca 2019 r. będą nadal możliwe do zrealizowania do 31 grudnia bieżącego roku.

Podsumowując, jeśli posiadamy potwierdzony w 2019 r. wniosek na białą laskę, jest on ważny do końca tego roku, zatem nie należy zwlekać z jego realizacją.

Krzysztof Wiśniewski