Treść artykułu

Budynek mieszkaniowy z kolorowymi balkonami

Petycja PZN w sprawie dostępności wspólnot mieszkaniowych

W odpowiedzi na prośby zgłaszane do Polskiego Związku Niewidomych, prezes Anna Woźniak-Szymańska przesłała do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pawła Wdówika petycję w sprawie rozszerzenia art. 3 ustawy o dostępności o wspólnoty mieszkaniowe. Poniżej publikujemy przesłaną odpowiedź.

 

Pismo:

            Szanowna Pani Prezes,

 W odpowiedzi na petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 1062.) (dalej „ustawa o dostępności”)  w zakresie rozszerzenia art. 3 ww. ustawy o wspólnoty mieszkaniowe uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji uwzględniających stanowisko  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – ustawodawcy i podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie przepisów wynikających z mocy ustawy.

Obecnie nie są planowane zmiany ustawy o zapewnianiu dostępności w zakresie poszerzenia podmiotów zobowiązanych do jej stosowania o wspólnoty mieszkaniowe. Obowiązki wynikające z art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności ograniczono tylko do podmiotów publicznych, jednak przewidziano w niej instrumenty wsparcia dostępności skierowane także do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Na mocy ustawy o zapewnianiu dostępności powstał Fundusz Dostępności, z którego możliwe jest finansowanie inwestycji mających na celu zwiększanie dostępności budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe są głównymi podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o środki z Funduszu Dostępności (FD) na inwestycje zapewniające dostępność architektoniczną budynków.

Inwestycje finansowane z Funduszu Dostępności mogą dotyczyć przebudowy, rozbudowy lub modernizacji budynków oraz terenów bezpośrednio wokół nich, których zagospodarowanie warunkuje dostęp do budynku mieszkaniowego. Możliwa jest również instalacja i wymiana wind, podjazdów dla wózków, automatycznych drzwi, videodomofonów, platform przyschodowych i podjazdów. Inwestycje te muszą przy tym spełniać wymagania w zakresie dostępności opisane w Strategii inwestycyjnej Funduszu, które gwarantują wzięcie pod uwagę potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Odnosząc się do uwag zawartych w uzasadnieniu petycji należy także wyjaśnić, iż ustawa o zapewnianiu dostępności w art. 6 zawiera zobowiązanie do zapewnienia dostępności architektonicznej m.in. poprzez instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, jednak akt ten nie określa szczegółowych rozwiązań technicznych wymaganych dla zapewnienia dostępności. Materią ustawy nie jest więc regulacja parametrów technicznych urządzeń stosowanych w dźwigach osobowych.

W tym miejscu należy dodać, że w Programie Dostępność Plus 2018-2025 podjęto także działania zmierzające do nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Urz. 2019 poz. 1065), które w sposób bardziej precyzyjny określa kwestie związane z instalacją różnego rodzaju urządzeń. W nowelizacji zaproponowano szereg zmian służących zapewnieniu większej dostępności nowych inwestycji. Prace nad nowelizacją rozporządzenia nadzoruje Ministerstwo, Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dodatkowo kwestię przystosowania wind do potrzeb osób niepełnosprawnych reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa dla dźwigów (Dz.U. 2016 poz. 811), które w § 13 ust. 3 precyzuje, że w przypadku dźwigu osobowego kabina, o ile pozwalają na to wymiary dźwigu, musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby jej konstrukcja nie uniemożliwiała i nie utrudniała dostępu i użytkowania osobom niepełnosprawnym oraz pozwalała na odpowiednie jej przystosowanie w celu umożliwienia tym osobom korzystania z niej. Ponadto w § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenie to wymaga, aby elementy sterownicze wind przeznaczonych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, były w odpowiedni sposób zaprojektowane i umiejscowione, a ich funkcje oznaczone w sposób zrozumiały.

Z wyrazami szacunku,
Paweł Wdówik