Treść artykułu

Dwie osoby siedzą przy stole, jedna z nich podpisuje dokumenty

Wsparcie dla osób aktywnych na rynku pracy

Osoby z niepełnosprawnościami zainteresowane rozwojem swojej działalności zawodowej mogą skorzystać z dwóch form wsparcia – elastycznej dotacji oraz asystenta działalności gospodarczej. Nabór wniosków właśnie trwa.

Instrumenty te są dostępne w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Działanie to jest realizowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (lider), Polski Związek Głuchych, Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość. W ramach projektu oferowane jest osobom z niepełnosprawnościami finansowe wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej, co ma zwiększyć ich aktywność zawodową.

W instrumencie „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” refundowane jest zatrudnienie asystenta lub asystentów działalności gospodarczej w wymiarze maksymalnie 1 etatu lub 160 godzin w miesiącu, którzy pomogą w pokonywaniu barier biznesowych wynikających z niepełnosprawności. Osoba z niepełnosprawnością prowadzącą działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące, może otrzymać na ten cel refundację w wysokości 70 procent kosztów zatrudnienia asystenta, nie wyższą niż 70 procent przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przez okres 6-miesięcy.

Więcej informacji na stronie: http://cpt.org.pl/asystent/. W sprawie uzyskania konkretnych informacji można kontaktować się pod numerem tel. 575 480 430, e-mail: asystent@cpt.org.pl.

W instrumencie „Dostępna i elastyczna dotacja” proponowana jest dotacja w wysokości nie wyższej niż 37 000 zł pozwalająca sfinansować koszty biznesowe i kompensacyjne prowadzenia działalności gospodarczej. Takie wsparcie adresowane jest do osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Mogą też z tego narzędzia skorzystać osoby studiujące na wyższych uczelniach.

Więcej informacji na stronie: http://cpt.org.pl/dotacje/. W razie pytań można kontaktować się pod numerem tel.: 515 175 866, e-mail: dotacje@cpt.org.pl.