Treść artykułu

Ekran laptopa na którym widać wielu uczestników spotkania online

WBU – sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu

W dniach 21–30 czerwca 2021 r. odbyło się X Zgromadzenie Generalne Światowej Unii Niewidomych (WBU). Obrady po raz pierwszy w historii z powodu pandemii COVID-19 odbyły się w formie online. Ich organizatorami były Międzynarodowa Rada ds. Edukacji Osób Niewidomych (ICEVI), Hiszpańska Narodowa Organizacja Niewidomych (ONCE) i Światowa Unia Niewidomych (WBU). W trakcie Zgromadzenia w dniu 23 czerwca br. dokonano wyboru nowych władz.

280 delegatów WBU wybrało Martine Abel-Williamson z Nowej Zelandii na nowego Prezesa Światowej Unii Niewidomych. Martine Abel-Williamson w ustępującym Zarządzie pełniła funkcję skarbnika. Była zaangażowana w prace w zarządzie krajowej organizacji Blind Citizens New Zealand.

W skład nowo wybranego zarządu WBU wchodzą:

 • Pierwszy Wiceprezes: Fernando Riaño (Hiszpania),
 • Drugi Wiceprezes: Yaw Ofori Debrah (Ghana),
 • Sekretarz Generalny: Diana Stentoft (Dania),
 • Skarbnik: Diane Bergeron (Kanada).

W dniach 28 czerwca do środy 30 czerwca, WBU zaprosiło wszystkich do dołączenia do World Blindness Summit, międzynarodowej konferencji skierowanej do osób niewidomych i słabowidzących prowadzonej również w formie online. Co więcej, odbyło się  ponad 30 konferencji w trzech językach na aktualne i ważne tematy. Warto dodać, że uczestniczyło w nich około 3500 niewidomych z całego świata.

Ustępujący Zarząd przedstawił członkom sprawozdanie kadencyjne za lata 2016–2021. Jest ono obszerne. Zawiera informacje na temat pracy podjętej przez organizację podczas ostatniego pięciolecia.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje zawarte w sprawozdaniu:

Cel strategiczny 1: Reprezentacja i prawa człowieka

„Promowanie pełnego uczestnictwa, równych szans i ochrona praw człowieka osób niewidomych i słabowidzących we wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego oraz zapewnienie, że nasz głos jest słyszany na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym we wszystkich sprawach naszego życia”.

 • WBU w okresie kadencji 2017–2020 aktywnie reprezentowała osoby niewidome i słabowidzące na forum ONZ. Aktywność WBU w tym okresie:
 • Reprezentacja WBU na corocznych forach politycznych wysokiego szczebla ONZ (HLPF) ds. Zrównoważonego Rozwoju i Konferencji Państw-Stron (COSP) Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. HPLF jest organem pomocniczym zarówno Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jak i Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC) odpowiedzialnym za politykę całej organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przyjmuje on wynegocjowane deklaracje oraz dokonuje przeglądu zobowiązań i postępów Programu na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.
 • W trakcie trwania kadencji członkowie WBU byli wspierani poprzez dwustronne spotkania online w celu przygotowania się do krajowych dobrowolnych przeglądów w swoich krajach i zachęcani do współpracy z innymi organizacjami osób niepełnosprawnych (OPD) w ramach tego procesu.
 • Regionalne związki WBU reprezentowały aktywnie ONZ, a niektóre z nich angażowały się czynnie w dialog regionalny wokół celów zrównoważonego rozwoju, ram z Sendai i innych odpowiednich instrumentów praw człowieka. Regiony Azji Niewidomych (ABU) i WBU Azji i Pacyfiku (WBU-AP) były aktywnie zaangażowane we wdrażanie i monitorowanie strategii z Inczhon. Latynoamerykański Związek Niewidomych (ULAC) uzyskał specjalny status konsultacyjny w ECOSOC, natomiast Afrykańska Unia Niewidomych (AFUB) była zaangażowana aktywnie w Unię Afrykańską i Afrykańską Dekadę Osób Niepełnosprawnych.
 • Współpraca WBU z organizacjami międzynarodowymi w zakresie gromadzenia danych dotyczących osób niepełnosprawnych, a także innych kluczowych kwestii, takich jak dostęp do programów ochrony socjalnej, zatrudnienie i edukacja włączająca.
 • Członkowie WBU byli reprezentowani na różnych szkoleniach i forach, na których poruszano kwestie praw człowieka osób niewidomych i słabowidzących.
 • Zapewnianie przez WBU doradztwa technicznego w zakresie dostępności i integracji różnym organizacjom, takim jak CBM Global Disability Inclusion (Globalne Włączenie Niepełnosprawności) oraz International Disability Alliance IDA (Międzynarodowy Sojusz Osób Niepełnosprawnych).
 • Współpraca WBU ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w opracowywaniu planowanych działań, zwłaszcza dotyczących światowego raportu na temat wzroku.
 • Współpraca z projektem Międzynarodowej Organizacji Pracy ONZ (MOP) dotyczącym ochrony socjalnej, którego celem jest rzecznictwo praw osób niepełnosprawnych w związku z art. 28 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
 • Wdrożenie nowych projektów, w tym dostępność w inteligentnych miastach, wspierane przez Szwedzką Agencję Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej (SIDA), program stypendialny na rzecz praw człowieka na Karaibach, projekt „SDGs” w Kenii, Pakistanie i Rwandzie oraz wsparcie dla inicjatyw COVID-19.
 • Promowanie ważnych międzynarodowych dni, w tym Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej i Dnia Praw Człowieka.
 • W 2018 r. WBU była reprezentowana na pierwszym w historii Globalnym Szczycie Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w Londynie. Wydarzenie to było współorganizowane przez rząd Kenii, Departament Rozwoju Międzynarodowego Wielkiej Brytanii (DFID) i IDA.
 • Uczestnictwo w 2018 r. delegatów WBU w Światowym Forum Danych w Dubaju w ramach stałego zaangażowania organizacji w międzynarodowe dyskusje na temat gromadzenia danych dla osób niepełnosprawnych.
 • W 2018 r. dyrektor generalny Jose Viera został wyznaczony na stałego przedstawiciela Grupy Interesariuszy ONZ ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • 17 grudnia 2018 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 4 stycznia jako Światowy Dzień Braille’a.
 • W 2019 r. WBU była reprezentowana na spotkaniu wysokiego szczebla UE-Arab w sprawie praw osób niepełnosprawnych.
 • W 2019 r. WBU była reprezentowana na Globalnej Platformie ONZ ds. Ograniczania Ryzyka Klęskowego w Genewie w Szwajcarii. Została ona zorganizowana przez Biuro ONZ ds. Redukcji Ryzyka Klęskowego (UNISDR). Gospodarzem był rząd Szwajcarii.
 • W 2020 r. WBU przewodniczyła delegacji osób niepełnosprawnych na Światowym Forum Miejskim w Abu Dhabi.
 • W 2020 r. WBU uruchomiła otwartą ankietę internetową „COVID-19, Wzmacnianie głosów: nasze życie, nasze zdanie” w językach hiszpańskim, francuskim i angielskim, trwającą siedem tygodni w celu zbadania w jakim stopniu pandemia COVID-19 ujawniła głębokie nierówności strukturalne w społeczeństwie. Na podstawie 853 głosów respondentów z 75 krajów przygotowano raport. Dane zebrane w ramach badania dowodzą, że osoby niepełnosprawne, osoby starsze i osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym należą do osób najbardziej dotkniętych pandemią.
 • W 2020 r. WBU rozpoczęła opracowywanie dostępnej, interaktywnej platformy internetowej do hostowania zasobów rzeczniczych opartych na prawach i wspierania wymiany rówieśniczej. Platforma ta będzie służyć zarówno jako repozytorium, jak i przestrzeń do nauki oraz wymiany doświadczeń między zwolennikami WBU i sojusznikami na całym świecie.

Cel strategiczny 2: Budowanie potencjału

„Wzmocnienie potencjału i zdolności struktur regionalnych WBU i organizacji członkowskich poprzez optymalizację partnerstw strategicznych”.

Aktywność WBU:

 • Identyfikacja przez Komisję Rozwoju sposobów współpracy między członkami oraz poszukiwanie dróg jak lepiej służyć potrzebom związków regionalnych.
 • Przetłumaczenie podręcznika dotyczącego międzynarodowej pomocy rozwojowej, opracowanego podczas ostatniego czterolecia. Umieszczenie go na stronie internetowej i promowanie wśród członków jako cenne narzędzie i źródło budowania ich potencjału.
 • Identyfikacja przez Komitet ds. Młodzieży kilku strategii promowania i zachęcania do większego zaangażowania młodzieży niewidomej i słabowidzącej, w tym uczestnictwo w Zgromadzeniu Ogólnym, regionalnych warsztatach młodzieżowych itp. Co więcej, określenie sposobów wspierania i wzmacniania kanałów komunikacyjnych WBU (media społecznościowe, artykuły w e-biuletynach, Facebook itp.) oraz identyfikacja członków młodzieżowych, którzy będą zasiadać w innych komitetach WBU.
 • Przeprowadzenie przez Komitet WBU ds. Osób Starszych ankiety dla członków w celu zbadania problemów, z którymi borykają się starsze osoby niewidome i słabowidzące oraz tego, w jaki sposób są one włączane w pracę WBU.
 • Poparcie przez WBU dostępu do usług rehabilitacyjnych dla społeczności osób niewidomych i słabowidzących i współpraca z WHO w celu zapewnienia, że ​​potrzeby rehabilitacyjne tych osób są uwzględniane w ich programach.
 • Opracowanie przez Komitet WBU ds. Kobiet Nagrody Empowerment, która ma być przyznawana kobiecie, która przez długi czas wniosła znaczący i wyjątkowy wkład na rzecz kobiet niewidomych lub słabowidzących poprzez służbę międzynarodową lub w WBU. Nagroda ma wartość pieniężną 1000 USD i jest przyznawana tylko osobom fizycznym, NIE organizacjom.
 • Rozwiązanie Światowej Fundacji Braille’a. Majątek i działalność przeniesiono do WBU. Z pozyskanych środków utworzono stypendia na budowanie potencjału osób niewidomych i słabowidzących w krajach o niskich dochodach. Dzięki stypendiom WBU promuje umiejętność czytania i pisania alfabetem Braille’a.
 • Utworzenie w 2018 r. grupy roboczej w celu zbadania trwałości Regionów WBU.
 • Realizacja w 2018 r. projektu badawczego pt. „Podejście specyficzne dla niepełnosprawności a podejście cross-disability do usług rehabilitacyjnych dla niewidomych i słabowidzących”. Rozesłanie ankiety. Należy zaznaczyć, że 59 organizacji spośród 56 krajów odpowiedziało na ankietę.
 • Przeprowadzenie w latach 2019-2020 ankiety WBU dotyczącej zatrudnienia w celu określenia wzorców zatrudnienia osób niewidomych i słabowidzących na całym świecie.
 • Aktualizacja strony internetowej Project Aspiro, aby zapewnić jej aktualność i znaczenie dla osób niewidomych i słabowidzących poszukujących pracy.
 • Przeprowadzenie ankiety wśród osób słabowidzących w celu określenia ich punktu widzenia na integrację i bariery, z którymi się stykają. Otrzymano 955 indywidualnych ankiet z około 50 krajów.

Cel strategiczny 3: Dostępność

 „Działamy aby świat był w pełni dostępny dla osób niewidomych i niedowidzących”.

Światowa Unia Niewidomych (WBU) nieustannie przyczynia się do budowania świata, który jest w pełni dostępny dla osób niewidomych i słabowidzących. Poniżej przedstawiono najważniejsze osiągnięcia, które miały miejsce w przeciągu ostatnich czterech lat:

 • Rzecznictwo w sprawie ratyfikacji i wdrożenia Traktatu z Marrakeszu. Traktat ten ma na celu ułatwienie dostępu do opublikowanych dzieł osobom niewidomym i słabowidzącym. Do końca 2020 roku Traktat ratyfikowało ponad 80 krajów.
 • W 2017 r. wydawnictwo Uniwersytetu Okswordzkiego opublikowało przewodnik WBU po traktacie z Marrakeszu. Przewodnik ma na celu pomóc rządom w podejmowaniu decyzji zgodnie z prawem w krajach, które ratyfikowały Traktat z Marakeszu. Przewodnik zawiera cenne informacje w jaki sposób włączyć Traktat z Marrakeszu do krajowych systemów prawnych. Przewodnik jest dostępny w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, portugalskim, węgierskim, czeskim i koreańskim.
 • Opublikowanie i udostępnienie na stronie WBU niewielkiego poradnika, który jest przydatnym dla użytkownika streszczeniem Przewodnika po Traktacie z Marrakeszu.
 • Wsparcie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich w celu opracowania przewodnika dla bibliotekarzy.
 • Odgrywanie aktywnej roli w konsorcjum WIPO Konsorcjum ds. Dostępnych Książek (ABC), budowanie Global Book Service i działanie na rzecz dostępności książek w krajach rozwijających się.
 • Współpraca z Konsorcjum DAISY w celu promowania dostępnych publikacji.
 • Komitet Technologiczny opracowywał strategie poprawy dostępu osób niewidomych i słabowidzących do urządzeń i technologii, od pojazdów autonomicznych i dostępnego oprogramowania komputerowego, telefonów komórkowych, po dostępne urządzenia gospodarstwa domowego i samoobsługowe kioski.
 • W 2018 r. WBU zdobyła nagrodę Zero Project za wykazanie się inicjatywą odnośnie do Traktatu z Marrakeszu. Projekt Zero przyznaje nagrody za innowacyjne praktyki i politykę na rzecz poprawy życia osób z niepełnosprawnościami.
 • Od 2019 r. WBU włączyła swoich członków i organizacje partnerskie działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w część działań związanych z dostępnością, w celu wdrażania Nowej Agendy Miejskiej w ramach Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
 • W 2018 r. WBU została jedną z pierwszych globalnych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, która stała się sygnatariuszem Global Compact w sprawie miast sprzyjających włączeniu społecznemu i dostępności. Global Compact określa zobowiązania dotyczące integracji, dostępności i uniwersalnego projektowania w sposobie budowania i przekształcania miast. Jednym z głównych celów tej inicjatywy jest mobilizacja miast do wdrażania dostosowań zgodnych z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i globalnymi ramami rozwoju, w tym Agendą 2030, Nową Agendą Miejską oraz Ramami Sendai dotyczącymi ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych.
 • Od 2019 r. WBU przeprowadziła pilotażową inicjatywę o nazwie: „Dostępność w inteligentnych miastach” przy wsparciu Międzynarodowego Sojuszu Osób Niepełnosprawnych, brytyjskiego Departamentu Rozwoju Międzynarodowego, Szwedzkiej Agencji Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej i Globalnej Integracji. Dzięki temu, organizacja ma wpływ na rozwój miast, budowanie partnerstwa z kluczowymi interesariuszami oraz zwiększenie widoczności WBU we wdrażaniu Nowej Agendy Miejskiej i miejskiego wymiaru Agendy 2030.
 • W 2019 r. WBU wraz z Afrykańską Unią Niewidomych uczestniczyły w I Zgromadzeniu ONZ-Habitat w Nairobi reprezentując osoby z niepełnosprawnościami. Ta obecność miała wpływ na deklaracje partnerów, m.in. dzięki uczestnictwu w dyskusjach panelowych i nawiązaniu kontaktów z wiodącymi podmiotami w sektorze rozwoju miast.
 • W 2019 r. WBU brała udział w XII Konferencji Państw-Stron i w Forum Politycznym Wysokiego Szczebla. W ramach XII Konferencji Państw-Stron organizacja wniosła wkład w liczne inicjatywy, w tym współorganizowanie wydarzeń dotyczących dostępności cyfrowej oraz roli władz lokalnych i regionalnych w wymianie dobrych praktyk odnośnie do dostępności, zgodnych z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym. Na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla WBU współpracowała z partnerami, aby zorganizować wydarzenia dotyczące dostępności cyfrowej, roli miast w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju tak, aby nikogo nie pozostawić w tyle. W połączeniu z tymi dwoma globalnymi wydarzeniami, WBU uczestniczyła również w M-Enabling Summit organizowanym przez G3ICT w Waszyngtonie, aby podsumować trendy, wyzwania i postępy w zakresie dostępności cyfrowej i środowiska. WBU wzięła udział w największym wydarzeniu Smart Cities w Ameryce Łacińskiej: „Smart Cities Puebla Expo” i „Congress”. Uczestnictwo to umożliwiło organizacji poznanie trendów, osiągnięć i wyzwań w obrębie „inteligentnych miast”. Dodatkowo umożliwiło WBU wsparcie sieci DIAUD w przeprowadzeniu szkolenia wokół Global Compact na rzecz Włączenia Społecznego i Dostępności Miast wraz z przedstawicielami miast.
 • W 2019 r. WBU uczestniczyła w VII Forum Urbanistycznym Azji i Pacyfiku na zaproszenie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (ONZ-Habitat) oraz Komisji Gospodarczej i Społecznej ONZ ds. Azji i Pacyfiku. WBU przedstawiła prezentacje na temat dostępności i uniwersalnego projektowania przestrzeni publicznych oraz zaangażowała partnerów do omówienia strategii planowania i projektowania przestrzeni publicznych w sposób bardziej dostępny dla osób niewidomych i słabowidzących oraz ogólnie dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W 2019 r. WBU zorganizowała warsztaty na temat Dostępnych Inteligentnych Miast podczas VII Forum Afrykańskiego w Addis Abebie w Etiopii.
 • W 2019 r. WBU została współprzewodniczącą Partnerskiej Grupy Osób z Niepełnosprawnościami w ramach Zgromadzenia Ogólnego Partnerów (GAP). GAP to wielostronna platforma uznana w Nowej Agendzie Miejskiej. Misją WBU jest wspieranie zwiększonego zaangażowania członków WBU i organizacji partnerskich działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami wokół dostępności i włączenia w dyskusje na temat rozwoju miast i podejmowania decyzji poprzez przemawianie jako jednolity głos, wpływanie na procesy polityczne i wspólne angażowanie się w kluczowe wydarzenia związane z ekspertyzami i rzecznictwem.
 • W 2019 r. WBU zainicjowała kampanię w mediach społecznościowych pt. „Miejski Październik”, aby zwrócić uwagę i podzielić się inicjatywami podejmowanymi przez członków organizacji na temat dostępnych środowisk miejskich, na przykład dotyczących dostępności lotniska, transportu publicznego i obchodów dnia białej laski.
 • W 2019 r. WBU uczestniczyła w Światowym Kongresie Zjednoczonych Miast i Samorządów Lokalnych (UCLG), globalnej federacji ponad 240000 samorządów regionalnych i lokalnych. Organizacja przyczyniła się, w ramach GAP-PCG Osób z Niepełnosprawnościami oraz sieci DIAUD, do opracowania dokumentu dotyczącego miast sprzyjających włączeniu i dostępności, który został omówiony i przyjęty przez kongres UCLG. Dokument ma formę mapy drogowej dla władz lokalnych i regionalnych, aby miasta stały się bardziej integracyjne i dostępne poprzez wdrażanie działań zgodnych z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
 • W latach 2019–2020 WBU opracowała i rozpowszechniła kilka oświadczeń, w tym: odnośnie do dostępności podróży lotniczych. Jeśli nie będzie egzekwowane przestrzeganie standardów dostępności, to osoby z niepełnosprawnościami będą spotykały się z licznymi utrudnieniami w podróżowaniu; Jeżeli zaś mowa o modzie na hulajnogi elektryczne i usługi związane z mikromobilnością, to podkreśla się, że hulajnogi elektryczne na ścieżkach dla pieszych stanowią zagrożenie dla wszystkich pieszych. WBU wezwała więc do pełnej regulacji urządzeń mikromobilności oraz zakazu poruszania się nimi po ścieżkach dla pieszych i używania ich tylko w przestrzeniach zaprojektowanych i przeznaczonych dla pojazdów kołowych; W Światowym Dniu Miast, podkreślono potężną rolę jaką odgrywa Nowa Agenda Miejska, dzięki której nasze miasta stają się bardziej integracyjne i dostępne dla wszystkich.
 • W latach 2019–2020 WBU jako organizacja pozarządowa i współprzewodnicząca Walnego Zgromadzenia Partnerów-PCG Osób z Niepełnosprawnościami obserwowała posiedzenia Zarządu ONZ-Habitat i wygłaszała pisemne i ustne oświadczenia dotyczące partnerstwa z ONZ-Habitat, dostępności i Strategii ONZ w stosunku do Integracji Osób z Niepełnosprawnościami. Zaangażowanie, jakim wykazała się WBU zostało przyjęte z wielkim uznaniem ze strony agencji i państw członkowskich.
 • W 2020 r., po pomyślnym wdrożeniu przez WBU pilotażowego projektu: „Dostępność w Inteligentnych Miastach” w 2019 r., organizacja uruchomiła Globalny Program na rzecz Inkluzywnego i Dostępnego Rozwoju Miast. Program ten opiera się na zarejestrowanych osiągnięciach i doświadczeniach, a jego ogólnym celem jest zapewnienie, aby członkowie WBU i partnerzy skutecznie wpływali na wdrażanie Nowej Agendy Miejskiej, w tym programów, polityk i regulacji prawnych. Powyższe czynności zostały podjęte po to, aby zapewnić dostępność i włączenie osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na wszystkich poziomach (światowym, krajowym i lokalnym). Aby to osiągnąć, do 2023 r. WBU zamierza zwiększyć swoją widoczność i wpływ jej członków i członków Międzynarodowego Sojuszu Osób Niepełnosprawnych na platformach rzeczniczych i mechanizmach kierujących rozwojem miast na wszystkich poziomach, gdyż chce promować włączenie i dostępność osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i Agendą 2030.
 • W 2020 r. oficjalna delegacja osób z niepełnosprawnościami, którą wyłoniła WBU, wzięła udział w X Światowym Forum Miejskim przy wsparciu CBM Globalnej Integracji, Międzynarodowego Sojuszu Osób Niepełnosprawnych i sieci DIAUD. Zorganizowano kilka szkoleń i wydarzeń towarzyszących z kluczowymi partnerami na tematy transportu, mobilności, przestrzeni publicznych i znaczącego uczestnictwa, a także wygłoszono uwagi podczas oficjalnej sesji zamykającej forum.
 • W 2020 r. WBU zorganizowała webinarium we współpracy z Globalną Inicjatywą na Rzecz Integracji Odnośnie Technologii Komunikacyjno-Informacyjnych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Dostępności i Światowego Kongresu Zjednoczonych Miast i Samorządów. Tematem webinarium była integracja osób z niepełnosprawnościami na skalę globalną a rozwój miast, dostępności „inteligentnych miast” dla wszystkich, oraz na temat kryterium ich porównywania.
 • W 2020 r. WBU we współpracy z Globalną Inicjatywą na Rzecz Integracji Odnośnie Technologii Komunikacyjno-Informacyjnych i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Specjalistów ds. Dostępności (IAAP) zorganizowała webinarium na temat tworzenia i oceniania dostępnych dokumentów cyfrowych.
 • W 2020 r. WBU współorganizowała Spotkanie Grupy Ekspertów ds. Miast Sprzyjających Włączeniu Społecznemu, na którym skupiono się na integracji osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z: ONZ-Habitat, Genewską Platformą Praw Człowieka, Geneva Cities Hub, Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR), Walnym Zgromadzeniem Partnerów Działających na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz Walnym Zgromadzeniem Partnerów Działających na rzecz Starszych Osób i Światem Sprzyjającym Włączeniu. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 ekspertów. W rezultacie powstały cztery dokumenty strategiczne i konkretne zalecenia dla ONZ-Habitat, które mają na celu wsparcie działań na rzecz zwiększenia integracji na całym świecie, aby w bardziej włączający sposób wdrażać Nową Agendę Miejską i cele zrównoważonego rozwoju.
 • W 2020 r. WBU współorganizowała webinarium na temat integracyjnych i dostępnych przestrzeni publicznych wraz z architektami przestrzeni miejskiej i innymi partnerami. WBU wzięła również udział w Spotkaniu Grupy Ekspertów, którego gospodarzem była Komisja Europejska.
 • W 2020 r. WBU aktywnie uczestniczyła w serii webinariów pt.: „Miasta dla wszystkich w trakcie pandemii” prowadzonych przez sieć DIAUD, która zaprosiła miasta, środowisko akademickie, wiodących partnerów i organizacje wielostronne do omówienia roli miast w reagowaniu na sytuacje kryzysowe.
 • W 2020 r. Podczas konferencji: „Centre Global Perspectives 2020”, zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego, WBU wraz z CBM Global Disability Inclusion zapoczątkowały nowy program: „Accessibility GO! A Guide to Action”. Ponadto wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi poruszono temat dostępności, który ma kluczowe znaczenie w czasach nastawionych na proaktywność oraz w świetle pandemii COVID-19. Przewodnik opisuje m.in. to, jak stopniowo osiągnąć siedem podstawowych elementów w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, dostępu do towarów i usług, szkoleń i rozwoju umiejętności, wydarzeń, rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi. WBU i CBM Global Disability Inclusion wzywają organizacje do połączenia sił w celu promowania dostępności jako podstawowego prawa i warunku koniecznego do aktywnego udziału osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego i politycznego.
 • W 2020 r., podczas XIII Konferencji Państw-Stron, WBU współorganizowała i uczestniczyła w kilku wydarzeniach mających na celu wprowadzenie nowego rozwiązania jakim jest: „Accessibility GO”. W związku z tym, że organizacje na wszystkich szczeblach kierują się w stronę wdrażania dostępności, wpłynie to pozytywnie na odbudowanie świata postpandemicznego. Podobne działania miały miejsce z organizacjami takimi jak: Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. Dostępności i Niepełnosprawności, Organizacja Zjednoczonych Miast i Samorządów Lokalnych, Sieć DIAUD, DPI oraz podczas wydarzenia wysokiego szczebla organizowanego przez UNDESA, UNDP, Bank Światowy.

Cel strategiczny 4: Udostępnianie informacji i współpraca

„Pełnienie funkcji źródła międzynarodowej informacji dla osób niewidomych i słabowidzących oraz zwiększanie naszej zdolności do osiągania celów poprzez współpracę z innymi”.

Aktywność WBU:

 • Opracowanie i wdrożenie planu komunikacji w celu wsparcia Planu Strategicznego WBU na lata 2017–2020. Plan koncentrował się na promowaniu pracy WBU poprzez różne strategie komunikacyjne, w tym stronę internetową, media społecznościowe, e-biuletyn, międzynarodowe dni i inne inicjatywy.
 • Wsparcie przez Komitet ds. Komunikacji prac w zakresie komunikacji i wymiany informacji w celu zwiększenia globalnej obecności WBU na poziomach regionalnym i globalnym.
 • Wydanie oświadczenia przedstawiającego stanowisko WBU na tematy wybranych dni międzynarodowych. Oświadczenia te zostały rozesłane do członków i są dostępne na stronie internetowej WBU.
 • Promowanie korzystania z tanich, odświeżalnych wyświetlaczy brajlowskich, zwłaszcza dla osób mieszkających w krajach o niskich dochodach. Ponadto organizacja promowała alfabet Braille’a poprzez stypendia WBU w celu zwiększenia umiejętności czytania i pisania.
 • Utworzenie nowej nazwy domeny: [url]wbu.ngo[/url] i opracowanie broszury przedstawiającej priorytety organizacji na czterolecie, a także zakładki zarówno do naszych ogólnych priorytetów WBU, jak i kampanii w Marrakeszu.
 • Zrewidowanie kilku dokumentów politycznych i opracowanie nowych. Wszystkie zostały przetłumaczone i zamieszczone na stronie internetowej WBU.
 • Bieżące informowanie członków o nowych materiałach i przydatnych linkach zamieszczane są na stronie internetowej oraz w biuletynie elektronicznym.
 • Utworzenie nowej bazy danych w celu usprawnienia wymiany informacji i komunikacji z członkami oraz globalnym Okręgiem Wyborczym organizacji.
 • Usprawnianie komunikacji ze swoją społecznością i kierownictwem poprzez  regularne spotkania online, seminaria internetowe i aktualizacje wiadomości e-mail.
 • Uruchomienie w 2020 r. strony internetowej WBU http://www.worldblindunion.org w celu poprawy dostępności.
 • Podpisanie porozumienia w 2020 r. przez ONZ-Habitat i WBU – działanie to ma na celu przyspieszenie prac ONZ-Habitat na rzecz włączenia niepełnosprawności, uniwersalnego projektowania i dostępności do strategii, polityk, programów i działań zgodnych z Nową Agendą Miejską, Agendą 2030 oraz Strategią Narodów Zjednoczonych dla Niepełnosprawności.
 • WBU we współpracy z CBM Global Inclusion (Globalne Włączenie Niepełnosprawności) zapewniły wsparcie techniczne dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w opracowywaniu i publikowaniu dostępnych materiałów informacyjnych na temat pandemii COVID-19.
 • Praca nad nawiązaniem nowych partnerstw, aby uzyskać więcej środków na realizację działań organizacji. Jednym z takich przykładów jest pozyskanie nowego grantu od Szwajcarskiej Korporacji Rozwoju za pośrednictwem CBM Global Inclusion.