Treść artykułu

W walce o dostępność

Europejska Unia Niewidomych, we współpracy ze zrzeszonymi w niej organizacjami, zaniepokojona wnioskiem Rady Unii Europejskiej, z dnia 11 grudnia 2015 roku (http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15127-2015-REV-1/en/pdf), który w znaczący sposób ograniczył zakres dostępności Internetu dla osób z dysfunkcją wzroku, postanowiła wystosować apel do rządów państw członkowskich UE.

Dyrektywa o dostępności Internetu ma kluczowe znaczenie dla środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Twórcy apelu zdecydowanie oponują przeciwko wnioskowanym zwolnieniom, gdyż spowodują one wykluczenie z możliwości korzystania z wielu powszechnych usług online przez osoby niewidome. W naszym interesie jest, aby zakres dyrektywy o dostępności Internetu obejmował m.in.:

– strony internetowe wszystkich organów publicznych, jak również strony internetowe usług publicznych, w tym tych usług publicznych świadczonych przez podmioty prywatne i / lub finansowane lub częściowo finansowane ze środków publicznych;

– aplikacje mobilne i strony dla tych urządzeń (zgodnie z poprawką 36 Parlamentu Europejskiego), zwłaszcza aplikacje mobilne na smartfony, które w szczególności są dla nas użyteczne;

– dokumenty do pobrania (Word, PDF), ze względu na ich szerokie zastosowanie w internetowych procedurach online (na przykład wypełnienie formularza, aby zarejestrować się na kurs lub ubiegać się o pracę).

Zwolnienia zaproponowane przez Radę pozostają w sprzeczności ze zobowiązaniami, określonymi w Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Ponadto, niektóre z tych zwolnień (np.dotyczące sieci intranet oraz extranet) stanowiłoby wyraźną przeszkodę w zatrudnianiu osób niewidomych lub niedowidzących.

Polski Związek Niewidomych współpracując z innymi krajami, w ramach Europejskiej Unii Niewidomych w 2014 roku opracował rekomendacje w sprawie powyższej dyrektywy, których treść znajduje się na stronie http://www.euroblind.org/media/position-papers/EBU-recommendations-to-Council-public-sector-bodies-websites-directive-May-2014.doc

Mamy nadzieję, że Polski rząd poprze apel i naszą walkę o dostępność.

Treść apelu w języku polskim publikujemy poniżej:

Paryż, 4.02.2016 r.

Apel Europejskiej Unii Niewidomych do rządów państw członkowskich UE, by nie pozbawiały nas prawa do informacji w sieci!

Rządy państw członkowskich negocjują z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego treść nowej dyrektywy, która określi, czy w przyszłości będziemy mieli równy dostęp do informacji w Internecie. Będąc organizacją działającą w imieniu 30 milionów niewidomych i słabowidzących europejczyków zwracamy się z apelem do ministrów państw członkowskich UE, by działali na rzecz równego prawa w zakresie dostępności informacji w Internecie.

Obecnie większość stron internetowych, treści publikowanych w Internecie oraz aplikacji mobilnych jest dla nas niedostępna. Bariery te dla wielu wydają się niewidoczne, ale stanowią poważną przeszkodę dla nas, ponieważ ograniczają nas w aktywności internetowej, docenianej przez wielu: zakupy, rejestracja dzieci w placówkach edukacyjnych, sprawdzenie rachunków za energię elektryczną, opłacanie podatków, sprawdzanie rozkładu jazdy pociągów, rezerwacja wizyty u lekarza, odpowiedź na publiczne konsultacje, itp.

Dlatego z radością przyjęliśmy informację, że Parlament Europejski przeważającą większością głosów przyjął projekt dyrektywy o dostępności stron internetowych w lutym 2014 r. Mieliśmy nadzieję, że niebawem dokona się znaczny postęp w tej sprawie! Niestety w ciągu ostatnich dwóch lat rządy państw członkowskich nie tylko opóźniały pracę nad tekstem dyrektywy, ale również dążyły do wykreślenia kluczowych obszarów.

Wielokrotnie wyrażaliśmy swoje obawy zarówno publicznie, jak i w trakcie spotkań z urzędnikami, ponieważ naszym zdaniem nadarza się wyjątkowa okazja, by w reszcie udostępnić informacje i usługi w Internecie dla nas i przyszłych pokoleń osób z dysfunkcjami wzroku.

Rozmowy toczą się za zamkniętymi drzwiami, a przedstawiciele rządów państw członkowskich, wsparci przez Holandię, która przewodniczy pracom Unii Europejskiej, przedstawią swoje poprawki.

Ostatnio udostępniony projekt porozumienia proponuje, by włączyć do dyrektywy szereg wyjątków. Jeśli poprawki te będą uwzględnione to osoby z dysfunkcjami wzroku będą pozbawione dostępu do wielu stron internetowych, w tym:

– Sieci wewnętrznych typu intranet i zewnętrznych extranet;

– Transmisji i retransmisji (audio, video, audio-video oraz połączonych);

– Istniejących dokumentów do pobrania;

– Treści firm trzecich udostępnionych na stronach instytucji publicznych;

– Stron utrzymanych przez dostawców usług publicznych, bądź ich podwykonawców;

– Stron organizacji pozarządowych;

– Stron utworzonych lub bezpośrednio zarządzanych przez szkoły i przedszkola.

Nie możemy zgodzić się z listą proponowanych wyłączeń, gdyż uniemożliwią one wielu odbiorcom niepełnosprawnych dostęp do treści cyfrowych, tak bardzo doceniany przez innych. Wyjątki te wpłyną również niekorzystnie na znalezienie zatrudnienia.

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych ratyfikowana przez UE i państwa członkowskie zawiera wiążące zapisy gwarantujące równy dostęp do informacji i komunikacji. Chcemy, by te postanowienia były utrzymane. Chcemy, by w dyrektywie zawarto mechanizmy wdrażające, a także, by tekst przewidywał kary za niestosowanie się do przepisów.

Żyjemy w erze cyfrowej i korzystamy ze smartfonów. Również korzystamy z aplikacji, gdyż często są one dla nas najłatwiejszym sposobem dotarcia do informacji. Z zadowoleniem przyjmujemy rozwój technologiczny, gdyż sprawia, że jesteśmy bardziej niezależni. Informacje i usługi internetowe powinny być dostępne dla wszystkich. Nadszedł czas, by mieć nadzieję, że tak się stanie.

Apelujemy do rządów państw członkowskich, by nas słuchały i z nami współpracowały. Byśmy razem z organizacjami krajowymi i Europejskim Forum na rzecz Osób Niepełnosprawnych zapewnili cyfrową przyszłość dla wszystkich.

Organizacje zrzeszone w Europejskiej Unii Niewidomych