Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

“VIP System +” realizowanym przez miasto stołeczne Warszawa w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych i Fundacją Szansa dla Niewidomych

DEFINICJE:

Projekt – przedsięwzięcie pt. “VIP System +” w ramach zadania konkursowego „System Wsparcia – Virtualna Warszawa” – prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i/lub społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, realizowane w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej nr PS/B/VI/3/3/336/2016-2017 zawartej z miastem stołecznym Warszawą w dniu 8 listopada 2016 roku.

Organizator – miasto stołeczne Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (Lider) oraz Partnerzy: Polski Związek Niewidomych i Fundacja Szansa dla Niewidomych.

Biuro projektu Organizatora (Lidera) – Miasta Stołecznego Warszawy – miejsce, w którym przechowywana jest dokumentacja projektu oraz umożliwiony jest kontakt z personelem projektu.

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
00-098 Warszawa, ul. Niecała 2, pokój 11, tel. (22) 443 14 53, e-mail: dnowinska@um.warszawa.pl, godziny otwarcia: 8.00 -16.00.

Biura projektu Partnerów – miejsce, w którym przechowywana jest dokumentacja projektu oraz umożliwiony jest kontakt z personelem projektu oraz miejsce, w którym należy złożyć dokumenty rekrutacyjne – formularz zgłoszeniowy i oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu:

 1. Biuro projektu Polskiego Związku Niewidomych
  adres: ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
  tel. 22 635 52 84
  e-mail: eoleksiak@pzn.org.pl; ihawrylow@pzn.org.pl
 2. Biuro projektu Fundacji Szansa dla Niewidomych
  adres: ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
  tel. 22 635 10 60 lub 22 510 10 99
  e-mail: agnieszka.jalinnik@szansadlaniewidomych.org

Termin rekrutacji: 03.10.2016 – 31.08.2017 lub do wyczerpania miejsc.
Godziny przyjmowania zgłoszeń: 9.00 – 15.00.

Kandydat/kandydatka (dalej kandydat) – osoba posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wzroku, mieszkająca na terenie m.st. Warszawy, w wieku powyżej 16. lat, która złożyła w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne i bierze udział w procesie rekrutacji do projektu.

Uczestnik/uczestniczka (dalej uczestnik) – osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie zapisane w § 3 Regulaminu, wybrana w procedurze rekrutacyjnej. Przez Uczestnika rozumie się osobę znajdującą się na liście podstawowej.

Uczestnik rezerwowy – przez uczestnika rezerwowego rozumie się osobę znajdującą się na liście rezerwowej projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w projekcie zapisane w § 3 Regulaminu. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się na niej miejsca.

Osoba z niepełnosprawnością z tytułu utraty wzroku – osoba, która uzyskała orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) z tytułu utraty wzroku.

Strona internetowa projektupzn.org.pl/vip-system/

Formularz Zgłoszeniowy – dokument, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji uczestników do projektu (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Lista podstawowa – lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista rezerwowa – lista osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie, którzy nie zostali zakwalifikowani do listy podstawowej z powodu braku miejsc.

§ 1
Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej u 100 uczestników poprzez udzielenie wszechstronnego, indywidualnie dobranego wsparcia.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie “VIP System +”.
 2. Projekt jest realizowany w okresie: 01.10.2016 – 30.11.2017.
 3. Projekt jest realizowany przez miasto stołeczne Warszawę (Lider) w Partnerstwie z:
  1. Polskim Związkiem Niewidomych,
  2. Fundacją Szansa dla Niewidomych,

zwanymi dalej Partnerami Projektu.

§ 3
Kryteria uczestnictwa w projekcie

 1. Projekt skierowany jest do osób, które spełniają poniższe warunki:
  1. ukończyły 16 lat,
  2. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim z powodu dysfunkcji wzroku,
  3. są mieszkańcami Warszawy.
 2. O kwalifikacji do projektu decydować będą w szczególności:
  Kryteria formalne:

  • złożenie przez kandydata kompletnego i poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego i Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu,
  • złożenie przez kandydata kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku,
  • spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w ust. 1;
 3. Kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu:

  • liczba osób objętych wsparciem – 100 uczestników;

  Kolejność zgłoszeń.

 4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia:
  1. Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1),
  2. Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu (załącznik nr 2)

  i złożenia ich w formie papierowej w jednym z biur projektu.

 5. Formularz zgłoszeniowy zawiera:
  1. dane osobowe kandydata,
  2. potwierdzenie statusu formalnego osoby jako zgodnego z wymogami projektu,
  3. oświadczenie uczestnika o prawdziwości podanych danych.
 6. Dokumenty rekrutacyjne muszą być:
  1. wypełnione w języku polskim,
  2. wypełnione komputerowo lub w sposób czytelny odręcznie,
  3. złożone w wersji papierowej w jednym z biur projektu.
 7. Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejszy Regulamin są dostępne w wersji papierowej w Biurze projektu. Ponadto ww. dokumenty udostępnione są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej projektu: pzn.org.pl/vip-system/.
 8. Organizator (Lider) zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.
 9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.

§ 4
Nabór uczestników

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.
 2. Informacje o możliwości wzięcia udziału w projekcie, z także o miejscu pobierania i składania dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczone są na stronie internetowej projektu pzn.org.pl/vip-system/.
 3. Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba, która spełnia warunki wymienione w § 3 ust. 1 i pomyślnie przejdzie proces rekrutacji.
 4. Proces rekrutacji prowadzony jest przez Partnerów Projektu na podstawie dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 3 i składa się z następujących dwóch etapów:
  1. Etap I – weryfikacja formalna dokumentów rekrutacyjnych,
  2. Etap II – weryfikacja merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych.
 5. Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest na podstawie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.
 6. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.
 7. Wybrany Kandydat staje się uczestnikiem projektu w momencie podpisania Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu “VIP System +” (załącznik nr 2).
 8. W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby uczestników, spośród osób pozostałych zainteresowanych udziałem w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa.
 9. W przypadku rezygnacji osób z uczestnictwa w projekcie bądź wykreślenia z listy uczestników projektu kolejni kandydaci z listy rezerwowej zostaną zaproszeni do udziału w projekcie.

§ 5
Formy wsparcia przewidziane w projekcie

W projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia:

 1. Diagnoza tyflologiczna dla 100 uczestników projektu.
 2. Diagnoza doradcy zawodowego dla 100 uczestników projektu.
  Na podstawie diagnoz zostanie opracowany dla każdego uczestnika indywidualny plan działania, wskazujący najbardziej odpowiednie formy wsparcia w ramach projektu:
 3. Zajęcia indywidualne i poradnictwo w ramach rehabilitacji podstawowej i psychospołecznej.
 4. Warsztaty społeczno-zawodowe.
 5. Kursy zawodowe dla 30 uczestników.
 6. Szkolenie „Profesjonalny pracownik NGO” dla 20 uczestników.
 7. Szkolenie z zakresu telefonicznej obsługi klienta dla 20 uczestników.
 8. Szkolenie „Ekspert ds. dostępności” dla 28 osób.
 9. Kursy językowe dla 30 uczestników.
 10. Kurs samoobrony dla 24 uczestników.
 11. Zajęcia sportowo-usprawniające dla 17 osób uczestników.
 12. Spotkania ze sztuką i kulturą dla 100 uczestników projektu.
 13. Podjęcie zatrudnienia przez 6 uczestników.

§ 6
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do biura projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem bądź za pośrednictwem poczty).
 2. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu:
  1. przekroczenia 20% nieusprawiedliwionej nieobecności w określonych dla niego formach wsparcia,
  2. rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach
   w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających),
  3. podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji,
  4. naruszenia zasad wynikających z niniejszego regulaminu.
 3. Decyzję w zakresie wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie podejmuje kierownik Centrum Rehabilitacji na wniosek osób rekrutujących.
 4. W przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń Uczestnika było nieprawdziwe, poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu, włącznie ze zwrotem środków, gdyby Polski Związek Niewidomych bądź instytucja kontrolująca uznała uczestnika za niekwalifikowanego do uczestnictwa w projekcie.

§ 7
Prawa i obowiązki uczestników projektu

Uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do:

 1. Bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia określonych dla niego w indywidualnym planie działania (IPD).
 2. Otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć.

Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:

 1. Zapoznania się z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w projekcie “VIP System +” i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
 2. Podpisania i złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
 3. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowania się do zaleceń personelu projektu.
 4. Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności uczestnika projektu spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia lub złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą wymagane jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego.
 5. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających i innych dokumentów zalecanych do wypełnienia, koniecznych do zdiagnozowania potencjału i potrzeb, stworzenia IPD oraz monitoringu postępów.
 6. Bieżącego informowania PZN o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie.
 7. Natychmiastowego informowania PZN o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym.
 8. Pokrycia kosztów indywidualnego kursu zawodowego w przypadku nieukończenia go z przyczyn zależnych od Uczestnika.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej projektu.
 2. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej projektu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje prezes ZG PZN.

Załączniki:

 1. Formularz Zgłoszeniowy.
 2. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu.