Treść artykułu

Umorzona nadzieja na zakup biletów na pokładzie Pendolino

Wraz z pojawieniem się pociągów Pendolino na polskich torach, spółka Intercity uruchomiła nową kategorię połączeń kolejowych – IC Premium.

Niestety przewoźnik wprowadził regulacje, zgodnie, z którymi podróż pociągiem tej kategorii wykluczyła możliwość zakupu biletu na jego pokładzie. Okazało się to dużym utrudnieniem dla osób niewidomych. Reagując na skargi naszych członków podjęliśmy interwencję w spółce Intercity z prośbą o zmianę niekorzystnych zapisów regulaminu.

W przesłanym stanowisku przypominaliśmy, iż kwestię dostępności biletów, kanałów ich sprzedaży oraz możliwość zakupu biletów przez osoby niepełnosprawne zostały uregulowane w rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Powołaliśmy się na Art. 19 ust 2 rozporządzenia 1371/2007, zgodnie, z którym osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, rezerwacje oraz bilety oferowane są bez dodatkowych opłat w myśl zasady niedyskryminacji. Przytoczyliśmy wytyczne, co do interpretacji tych przepisów znajdujących się w pkt 10 preambuły do Rozporządzenia, w których unijny ustawodawca wskazuje, iż osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej powinny mieć możliwość zakupu biletów w pociągu bez dodatkowych opłat.

Niestety, nasz postulat nie zyskał zrozumienia, a wyjaśnienia przewoźnika kolejowego nas nie satysfakcjonowały.

Nadzieja na pozytywne rozwiązanie powyższego problemu pojawiła się wraz z wszczęciem przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego postępowania administracyjnego przeciwko Intercity w związku z opisywaną sprawą. Niezwłocznie przesłaliśmy swoje stanowisko wraz z korespondencją z przewoźnikiem do UTK. Po blisko roku oczekiwania okazało się, iż rozstrzygnięcie prezesa UTK jest niepomyślne. 11 kwietnia bieżącego roku wydana została decyzja administracyjna, kończąca postępowanie w powyższej sprawie.

Po szczegółowej analizie stanu faktycznego i prawnego, na bazie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Prezes UTK postanowił umorzyć postępowanie w całości z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Prezes UTK uznał, że przewoźnik, wyłączając możliwość sprzedaży biletów na pokładzie pociągu, skorzystał z uprawnienia wynikającego z przepisów rozporządzenia 1371/2007. Skoro, więc sprzedaż biletów na pokładzie pociągu została przez przewoźnika wyłączona, brak jest możliwości zakwalifikowania jego działania, jako naruszenie art. 19 ust. 2 rozporządzenia, 1371/2007 (w którym mowa jest o zakazie pobierania opłat dodatkowych z tytułu wystawienia rezerwacji lub biletów oferowanych na pokładzie pociągu osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej).

Podsumowując uważamy, iż umorzenie postępowania nie sprzyja budowie społeczeństwa otwartego na potrzeby osób niepełnosprawnych, a uniemożliwienie sprzedaży biletów na pokładzie pociągów Pendolino osobom niewidomym i ich przewodnikom nie znajduje żadnego uzasadnienia.