Plik banknotów stuzłotowych

Pierwsze wypłaty dla osób niepełnosprawnych już od października

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym w wysokości 500 zł dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Projekt na najbliższym posiedzeniu – 17-19 lipca – rozpatrzy Sejm. Według zapowiedzi premiera Morawieckiego pieniądze mają być wypłacane od października tego roku. Kto dokładnie może liczyć na pomoc?

Wsparcie pieniężne będzie przysługiwało osobom (od 18 r.ż.) niezdolnym do samodzielnej egzystencji (ze stosownym orzeczeniem), które mają ustalone prawo do świadczenia (np. emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego). Zgodnie z projektem dodatkowe 500 zł ma być przeznaczone dla tych, którzy choć korzystają ze wspomnianych form pomocy, to ich niska wysokość nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb życiowych. Kwota wspomnianych świadczeń nie może przekraczać 1100 zł brutto tj. wysokości najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. 500 zł wsparcia otrzymają również ci, którzy nie dostają pieniędzy z ze środków publicznych, a mogą przedstawić stosowne orzeczenie.

Świadczenie ma być finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, i przyznawane na wniosek osoby uprawnionej na podstawie decyzji wydanej przez organ emerytalno-rentowy, np. ZUS, KRUS. Ma być wolne od egzekucji i potrąceń, nie będzie od niego odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne. Jego wysokość nie będzie uwzględniana w dochodzie przy ustalaniu prawa do niektórych świadczeń pieniężnych.

Projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji dostępny jest na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1375-2019/$file/8-020-1375-2019.pdf.